Sidosryhmät

Tärkeimmät sidosryhmämme ovat henkilöstö ja asiakkaat.

Säännöllinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tärkeää, jotta VR Group voi vastata eri toimijoiden odotuksiin ja toisaalta parantaa omia toimintaedellytyksiään.

VR Groupin sidosryhmät voi jakaa julkisiin tahoihin, liiketoimintaan liittyviin toimijoihin sekä konsernista kiinnostuneisiin järjestöihin ja muihin toimijoihin.

 

Julkiset sidosryhmät

VR Groupin julkisia sidosryhmiä ovat valtio-omistaja, kansalliset ja kansainväliset päätöksentekijät, liikenne- ja viestintäministeriö sekä eri viranomaiset, joista keskeisiä konsernin toiminnan kannalta ovat Väylävirasto ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Koko rautatiesektoria ja sitä kautta merkittävää osaa yhtiön toiminnasta säännellään tarkasti sekä Euroopan unionissa että kansallisesti. Sääntely on dynaamista ja muuttaa VR Groupin toimintaympäristöä jatkuvasti.

Liiketoiminnalliset sidosryhmät

VR Groupin liiketoimintaan liittyviä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö ja liiketoimintakumppanit kuten alihankkijat. VR Groupilla on henkilöstöä, asiakkaita ja kumppaneita myös ulkomailla. Tärkeitä sidosryhmiä ovat myös kaupungit ja maakunnat, joiden kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua.

Nopeasti suosiota saavuttanut VR:n asiakasohjelma Veturi antaa yhtiölle tärkeää tietoa matkustustoiveista. Veturi-asiakasohjelma tarjoaa myös kanavan keskustella ja kuunnella kuluttaja-asiakkaita ja heidän toiveitaan junamatkustamisen kehittämisestä. Veturin kautta tavoitetaan aktiiviset, junamatkustamiseen sitoutuneet asiakkaat ja tarjotaan asiakkuusetuja.

VR Group edistää palveluiden tasapuolista saatavuutta. Junien vammaispalveluita on kehitetty sekä kaluston että palvelun osalta. Tällä hetkellä lähes kaikilla rataosilla on esteettömiä junavuoroja. VR Groupin tavoitteena on ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua ja säännöllisiä tapaamisia vammaisjärjestöjen kanssa. Palvelujen kehittämiseksi vammaismatkustajille tehdään vuosittain laaja kyselytutkimus vammaismatkustajille tarkoitetuista palveluista.

VR Transpoint työskentelee yhdessä asiakkaidensa kanssa tehokkaiden logistiikkaratkaisujen kehittämisessä. Yhteistyöhön kuuluu myös laajoja toimenpideohjelmia muun muassa turvallisuudesta ja koulutuksesta. Yhteisillä riskikartoituksilla parannetaan turvallisuutta asiakkaiden tuotantolaitoksissa. Toiminnan tarkoitus on kehittää yhä turvallisempaa toimintaympäristöä ja parempia toimintatapoja.

Alihankkijat

VR Transpointin kotimaan maantieliikenteessä liikennöivät pääsääntöisesti alihankkijat eli sopimusliikennöitsijät. Pitkäaikaiset liikennöitsijäsopimukset sekä laaja liikennöitsijäverkosto takaavat toiminnan laadun ja jatkuvuuden. VR Transpoint käyttää aina tilaajavastuulain velvoitteet täyttäviä sopimuskumppaneita.

Jäsenyydet

VR Group osallistuu usean omassa toimintaympäristössään merkittävän järjestön toimintaan – tiiveintä yhteistyötä tehdään henkilöstöjärjestöjen kanssa. VR Groupin henkilöstöä on jäseninä Rautatiealan unionissa, Rautatievirkamiesliitossa, VR Akavassa, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry:ssä ja Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden liitossa.

VR Group on muun muassa Palvelualojen työnantajat Paltan jäsen. Konserni kuuluu myös Finnish Business & Societyn vastuullisen yritystoiminnan verkostoon.

VR Group on jäsenenä Climate Leadership Coalition (CLC) -yhdistyksessä. Yhdistys kokoaa yhteen esimerkillisiä yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet ilmastonmuutoksen hillintään. VR Group on edelläkävijä uusiutuvan energian hyödyntämisessä ja energiatehokkuudessa. VR Transpoint parantaa energiatehokkuutta rautateiden tavarankuljetuksissa lisäämällä sähkövetoa. Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa jäsentensä kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen vähenemisen tuomiin uhkiin.

Pohjolan Liikenne kuuluu Linja-autoliittoon ja VR Transpoint Logistiikkayritysten Liittoon (LOGY ry). Avecra on Majoitus- ja Ravintolapalvelut MaRan jäsen.

Kansainvälinen yhteistyö

Rautatiealan tärkeimmät kansainväliset järjestöt ovat Euroopan rautatie- ja infrastruktuuriyhtiöiden yhteisö CER, Kansainvälinen rautatieliitto UIC ja Kansainvälisen kuljetusoikeuden yhteistyöjärjestö CIT. CER hoitaa rautatiesektorin EU-edunvalvontaa. UIC taas toimii alan maailmanlaajuisena yhteistyöjärjestönä ja Euroopan tasolla tutkimuksen sekä teknisen kehitystyön yhteistyöfoorumina. Kansainvälisen kuljetusoikeuden yhteistyöjärjestössä CIT:ssä sovitaan COTIF-sopimuksen käytännön toimeenpanosta kansainvälisessä rautatieliikenteessä. COTIF on kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus.

VR Group on jäsenenä Trans-Siperian radan koordinaationeuvostossa, joka kehittää ja koordinoi rautatiekuljetuksia Siperian-radalla. Konserni on liitännäisjäsenenä IVY-maiden rautateiden neuvostossa, joka koordinoi rautatieliikennettä ja yhteistoimintaa Venäjän, muiden IVY-maiden sekä Baltian maiden välillä. Lisäksi VR Group on tarkkailijajäsen OSJD:ssä, joka on Itä-Euroopan, IVY-maiden, Kiinan ja muutamien muiden Aasian maiden rautateiden yhteistyöjärjestö.