Elisa Markula

Toimitusjohtajan katsaus

VR Groupin heinä-syyskuun 2023 liiketoimintakatsaus

Toimitusjohtaja Elisa Markula:

“VR:n kannattavuus parani kolmannella neljänneksellä kaukoliikenteen matkamäärien kasvun ansiosta. Liikevaihto laski 12 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Tavaraliikenteen heikot volyymit sekä kaupunkiliikenteessä tapahtuneet sopimuskannan muutokset hidastivat tuloskehitystä. Kannattavuutemme parantaminen edellyttää jatkuvia, määrätietoisia toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi. Olemme joutuneet sopeuttamaan toimintojamme tavaraliikenteessä tilapäisin lomautuksin sekä neuvotelleet henkilöstön kanssa toimintojemme yksinkertaistamisesta ja sisäisen yhteistyön tiivistämisestä.

Kaukoliikenteessä matkamäärät kasvoivat kolmannella neljänneksellä 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Junan suosio liikematkustamisessa kasvoi ja arjen matkoja kuljettiin junalla yhä enemmän. VR:n kaukoliikenteen nettosuositteluindeksillä (NPS) mitattu asiakastyytyväisyys parani huomattavasti edellisvuoteen verrattuna ja oli 47 (34). Myös asiakastyytyväisyyden keskeinen tekijä, täsmällisyys, nousi vuoden takaiseen verrattuna ja oli 89 (82).

Kaupunkiliikenteen kannattavuuden laskuun vaikuttivat korkea kustannusinflaatio, päättynyt ostoliikennesopimus Ruotsissa sekä Ruotsin liiketoimintaan liittyvät integraatiokustannukset. Tulosta heikentävät myös ennen pandemiaa solmittujen pitkien ostoliikennesopimusten heikko kannattavuus nykyolosuhteissa. VR osallistuu aktiivisesti alueellisiin raide- ja bussiliikenteen kilpailutuksiin Ruotsissa ja Suomessa.

Tavaraliikenteessä volyymit laskivat neljänneksen aikana 29 prosenttia. Nykyinen raskaan teollisuuden haastava tilanne painaa idän liikenteen päättymisen seurauksena jo ennestään heikentyneitä volyymeja. Rautatietavaraliikennettä on jouduttu sopeuttamaan tilapäisillä henkilöstön lomautuksilla. Haemme tulosparannusta esimerkiksi uudistamalla asiakkaidemme palvelumalleja sekä hinnoittelua.

Strategiamme toteuttaminen ja tuloskäänteen vauhdittaminen jatkuvat määrätietoisesti. Yhtiö tavoittelee vuoden 2027 loppuun mennessä 250 miljoonan euron edestä tulosparannustoimenpiteitä, joka mahdollistaa miljardin euron kalustoinvestointien rahoituksen ja varmistaa yhtiön kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Motivoitunut henkilöstö ja tehokas yhteistyö laajan sidosryhmäverkostomme kanssa ovat avainasemassa strategian onnistuneessa toteutuksessa. Päästöttömän raideliikenteen liikennemuoto-osuuden kasvattaminen edellyttää asiakastyytyväisyyden jatkuvaa parantamista. Junien myöhästymisistä noin puolet johtuu heikosta ratainfrasta, joten oikein kohdennetut ja riittävät valtion infrainvestoinnit ovat välttämättömiä parantaaksemme junien täsmällisyyttä. VR on uudistamassa investoinneillaan junawifin nopeutta kesään 2024 mennessä jopa 5-kertaiseksi, mutta junien verkkoyhteyksien parantamiseksi tarvitaan myös teleoperaattoreiden investointeja radanvarren verkkoinfraan.

VR on mukana mittavassa Digirata-hankkeessa, jossa uudistetaan Suomen rautateiden ohjaus- ja turvallisuusjärjestelmän infrastruktuuri vuoteen 2040 mennessä. Hanke mahdollistaa ratakapasiteetin kasvattamisen ja junien määrän lisäämisen nykyisellä rataverkolla. Digirata-koeajot alkavat testiradalla tänä syksynä. Uusien ratainfrajärjestelmien ja junakaluston yhteentoimivuuden varmistaminen on yksi VR:n ja viranomaisten tärkeimmistä yhteisistä toimenpiteistä.

Rautatieliikenteen päästöt ovat vain 1 % kaikista liikenteen päästöistä ja matkustajajunistamme jo 95 % on sähkövetoisia. Vuodenvaihteessa aloitimme liikenteen ja kiinteistöjen energiasäästöohjelman tehdäksemme vielä enemmän energiatehokkuuden eteen kaikissa liiketoiminnoissamme. Kuluvan vuoden aikana olemme onnistuneet parantamaan junaliikenteen energiatehokkuutta jo noin 8 %, mikä vastaa noin 1500 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta.

Tuemme hallitusohjelman toteutumista ja kannatamme kilpailun lisäämistä ilmastoystävälliseen raideliikenteeseen sekä koko joukkoliikennemarkkinan laaja-alaista kehittämistä. Riittävät ja oikein kohdennetut infrainvestoinnit ja korjausvelan lyhentäminen ovat tärkein edellytys raideliikenteen kasvulle, kilpailun lisäämiselle ja liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiselle. Nopein tapa lisätä kilpailua on kehittää henkilöjunaliikenteessä alueellista ostoliikennettä mahdollistamalla kunnille ja kuntayhtymille ostoliikenteen järjestäminen. Hallitusohjelman mukainen ostoliikenteen julkinen kalustoyhtiö, joka vuokraisi kalustoa julkisesti rahoitetulle junaliikenteelle, edistäisi osaltaan raideliikennemarkkinan kehittymistä. Kauko- ja tavaraliikenteen tulee jatkua markkinaehtoisena, jolloin kilpailu kehittyy vapaasti EU-sääntelyyn pohjautuvan vapaan kilpailun mallin mukaisesti ilman julkisen tuen tarvetta. Keskitymme ydinliiketoimintaamme logistiikan ja matkustamisen palveluyhtiönä ja tavoitteemme on luopua sekä asemakiinteistöistä että muusta edelleen VR:n omistuksessa olevasta raideinfrasta.

Haluan kiittää henkilöstöämme sitoutumisesta strategiaamme ja tulosparannustavoitteisiimme. Yhdessä me rakennamme tulevaisuuden kestävää VR:ää. Välitämme, teemme yhdessä, pyrimme parempaan - arvomme ohjaavat meitä eteenpäin yhteisellä matkalla."

VR Groupin heinä-syyskuun 2023 liiketoimintakatsaus

VR Groupin kannattavuus parani kolmannella neljänneksellä. Kotimaan kaukoliikenteessä matkamäärät kasvoivat arkisin. Raskaan teollisuuden suhdanne vaikuttaa negatiivisesti tavaraliikenteen volyymeihin. Kaupunkiliikenteessä sopimuskannan muutokset heikentävät tulosta. Strategian toteutus jatkuu kohti tulosparannustavoitteita.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu