Elisa Markula

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Elisa Markula:

“VR:n vertailukelpoinen liiketulos jäi ensimmäisellä neljänneksellä tappiolliseksi ja oli -17,1 miljoonaa euroa. Poliittisilla lakoilla oli merkittävä, yli 10 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liiketulokseen. Myös
poikkeuksellisesta ratavauriosta johtuvat kaluston rikkoutumiset sekä erityisen haastavat talviolosuhteet aiheuttivat merkittäviä lisäkustannuksia.

Ensimmäisellä neljänneksellä poliittiset työtaistelut pysäyttivät matkustajaliikenteen kahdeksi päiväksi ja logistiikkakuljetukset 23 päivän ajaksi. Helmikuussa jouduimme pysäyttämään kaukojunaliikenteen
turvallisuussyistä ratavaurion aiheutettua lovia junien pyöriin. Ratavaurion myöhäisen paikantamisen ja viivästyneen radan korjauksen seurauksena noin 40 % kaukoliikenteen junakalustosta ehti vaurioitua. VR:lle
aiheutui merkittäviä kustannuksia junakaluston korjauksesta, kalustovajeesta johtuneesta liikenteen supistamisesta ja sen uudelleen järjestelystä. Myös alkuvuoden pitkä pakkasjakso aiheutti merkittäviä
haasteita liikenteelle ja jouduimme perumaan 10–15 % junavuoroistamme viikon ajalta, jotta kalusto saatiin tehostetusti sulatettua ja huollettua.

Kaukoliikenteen liikevaihto kasvoi 5 % ja matkoja tehtiin 3,5 (3,4) miljoonaa. Liikevaihdon ja matkamäärien kasvua tuki jo vuoden ensimmäiselle neljännekselle osunut pääsiäinen. Kaukoliikenteen täsmällisyys jäi
poikkeuksellisen heikolle tasolle 69 % (86 %) tilapäisten nopeusrajoitusten ja kalustohaasteiden vuoksi. Heikko täsmällisyys vaikutti suoraan asiakastyytyväisyyteen, joka NPS:llä mitattuna oli 32 (53).
Asiakastyytyväisyys palautui nopeasti neljänneksen loppua kohden viime vuoden tasolle.

Tavaraliikenteen volyymeja ja tulosta painoivat merkittävästi poliittiset työtaistelut ja vaikeat talviolosuhteet. Rautatiekuljetusten volyymit laskivat -15,6 % ja olivat 6,2 (7,4) miljoonaa tonnia.

Kaupunkiliikenteen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta. Poikkeukselliset sääolosuhteet hidastivat liikevaihdon kehitystä ja kasvattivat selkeästi kustannuksia ensimmäisen neljänneksen aikana. Lisäksi pitkien sopimusten huono kannattavuus nykyolosuhteissa heikensi tuloskehitystä.

Strategiamme keskittyy kannattavuuteen, kasvuun sekä arvoihimme pohjautuvan työkulttuurin luomiseen. Haemme kasvua myös muilta markkina-alueilta. Vahvistamme kilpailukykyämme hankkimalla yrityskaupalla ruotsalaisen MTR Express (Sweden) AB:n (MTRX) kaukoliikennetoiminnan Göteborg-Tukholma välillä. Yrityskaupan myötä toimintamme laajenee Ruotsin matkustajaliikenteessä alueellisesta ostoliikenteestä markkinaehtoiseen kaukoliikenteeseen.

Päästöttömän raideliikenteen liikennemuoto-osuuden kasvattaminen edellyttää asiakastyytyväisyyden jatkuvaa parantamista. Junien myöhästymisistä noin puolet johtuu heikosta ratainfrasta, joten oikein
kohdennetut ja riittävät valtion infrainvestoinnit ovat välttämättömiä junien täsmällisyyden parantamiseksi. Toimivat verkkoyhteydet ovat merkittävä osa junamatkan asiakaskokemusta. Jo 60 prosenttiin kaukoliikenteen junista on asennettu viisi kertaa nopeampi uusi junaverkko. Junien verkkoyhteyksien parantamiseksi tarvitaan kuitenkin myös teleoperaattoreiden investointeja radanvarren verkkoinfraan.

VR tukee hallitusohjelman raideliikennekirjausten toteuttamista tosiasiallisen kilpailun lisäämiseksi. Hallitusohjelman rajauksen mukaan julkista tukea ei osoiteta markkinaehtoisesti toimiville reiteille ja
kannatamme raidemarkkinan kehittämistä Suomessa asiakkaan valinnanvapauteen perustuvan markkinaehtoisen liikenteen pohjalta. Vapaata kilpailua täydentää julkisesti tuettu, kilpailutettava ostoliikenne.
Useilla alueilla onkin tahto kehittää alueellista ostoliikennettä jo lähivuosina. Ostoliikenteen kalustoyhtiö on mahdollista perustaa nopeasti. Tällä tuettaisiin kilpailun syntymistä niin ostoliikenteeseen kuin
markkinaehtoiseen liikenteeseenkin markkinalle tulon kynnystä alentaen. Kilpailuneutraalin ympäristön luomiseksi VR luopuu asemakiinteistöistä, varikoista ja yhtiön omistukseen jääneestä raideinfrasta. Olemme asettaneet myös myyntiin dieselvetureita sekä matkustajaliikenteen vaunuja.

Uudistetun strategiamme mukaisesti haemme vuoden 2027 loppuun mennessä 250 miljoonan euron edestä tulosparannustoimenpiteitä, jotka mahdollistavat miljardin euron kalustoinvestointien rahoituksen ja
varmistavat kilpailukykymme myös tulevaisuudessa. Investoimme jatkuvasti asiakaskokemuksen parantamiseen samalla kun kehitämme operatiivista tehokkuutta ja tarkastelemme kriittisesti kiinteitä
kustannuksia.

Haluan kiittää työntekijöitämme erinomaisesta työstä ja sitoutumisesta alkuvuoden haastavassa toimintaympäristössä. Yhdessä me rakennamme tulevaisuuden kestävää VR:ää. Välitämme, teemme
yhdessä, pyrimme parempaan - arvomme ohjaavat meitä eteenpäin yhteisellä matkalla.”

 

VR Groupin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023

VR:n kannattavuus parani merkittävästi kotimaan kaukoliikenteen matkamäärien noustessa ennätyskorkealle. Tavaraliikenteessä toimenpiteet kustannusten sopeuttamiseksi ovat pienentäneet laskeneiden kuljetusvolyymien tulosvaikutusta. Ostoliikenteen pitkien sopimusten heikko kannattavuus heikensi tuloskehitystä. Strategian toteuttaminen ja tuloskäänteen vauhdittaminen jatkuvat määrätietoisesti. Yhtiö tavoittelee vuoden 2027 loppuun mennessä 250 miljoonan euron edestä tulosparannustoimenpiteitä, jonka avulla varmistamme kilpailukykymme ja kykymme rahoittaa lähes miljardin euron kalustoinvestoinnit.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu