Elisa Markula

Toimitusjohtajan katsaus

VR Groupin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuussa 2023

Toimitusjohtaja Elisa Markula:

“VR:n vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 4 prosenttia kotimaan kaukoliikenteen matkamäärien kasvaessa. Ruotsin yritysosto vauhditti raportoidun liikevaihdon 30 prosentin kasvuun. Kokonaiskannattavuutemme parani kaukoliikenteen kasvun ansiosta, mutta toimintaympäristön negatiiviset vaikutukset painoivat sekä kaupunkiliikenteen että logistiikan tulosta. Tulosparannustavoitteessamme olemme vielä alkutaipaleella ja strategiamme onnistunut toteutus edellyttää jatkuvia toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi ja liiketoimintojemme yhteistyön tiivistämiseksi.

Kaukoliikenteemme matkamäärät kasvoivat toisella neljänneksellä yli 12 prosenttia ja matkoja tehtiin 3,8 (3,4) miljoonaa. Alkuvuonna VR oli siirtänyt arvonlisäveroalennuksen suoraan asiakashintoihin ja alennuksen päättyminen huhtikuun lopulla yllätti osan asiakkaistamme matkalipun hintojen noustessa kymmenen prosenttia toukokuun alusta. VR:n kaukoliikenteen nettosuositteluindeksillä mitattu asiakastyytyväisyys kuitenkin nousi edellisvuoteen verrattuna ja oli 48 (41). Asiakastyytyväisyyden keskeinen tekijä, täsmällisyys, nousi vuoden takaiseen verrattuna ja oli 87,3 (83,3).

Kaupunkiliikenteemme heikkoon tulokseen vaikutti paitsi korkea inflaatio, myös ennen pandemiaa solmittujen, pitkien sopimusten heikko kannattavuus nykyolosuhteissa. Sopimusten indeksikorotukset näkyvät vasta viiveellä toiminnan kannattavuudessa. Lisäksi liiketoiminnan tulosta painoi viime vuoden heinäkuussa toteutuneen yritysoston integraatiokustannukset. Ruotsin kaupunkiliikenteessä liikevaihto ja kannattavuus tulevat laskemaan viime vuodesta, koska osa nykyisistä sopimuksista päättyy ja seuraava uusi sopimus alkaa vasta vuoden 2023 lopussa. VR osallistuu aktiivisesti alueellisiin ostoliikenteen raide- ja bussiliikenteen kilpailutuksiin Ruotsissa ja Suomessa.

Tavaraliikenteemme volyymit laskivat 15 prosenttia johtuen asiakkaidemme suhdanteiden heikkenemisestä ja viime vuoden aikana tapahtuneesta idän liikenteen loppumisesta. Olemme uudistamassa asiakkaidemme palvelumalleja sekä hinnoittelua. Tavaraliikenteemme on merkittävästi riippuvainen teollisuuden sykleistä ja viime aikojen heikot suhdanteet heikentävät edelleen kuljetusvolyymeja. Olemme joutuneet sopeuttamaan rautatietavaraliikennettä väliaikaisilla henkilöstön lomautuksilla.

Uusi strategiamme perustuu arvopohjaiseen yrityskulttuuriin, jossa motivoitunut henkilöstö on avainasemassa strategian onnistuneessa toteutuksessa. Jatkamme palveluidemme ja hinnoittelun kehittämistä sekä asiakaskokemuksen parantamista kasvattaaksemme junaliikenteen suosiota ja samalla kuljemme kohti kestävämpää tulevaisuutta. Kaupunkiliikenteessä haemme kasvua sähköistämällä lisää linja-autoliikennettämme ja osallistumalla ostoliikenteen kilpailutuksiin Ruotsissa ja Suomessa.

VR hakee vuoden 2027 loppuun mennessä 250 miljoonan euron tulosparannustoimenpiteitä, jotka mahdollistavat miljardin euron kalustoinvestointien rahoituksen ja varmistavat yhtiön kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Parannamme kannattavuuttamme kehittämällä edelleen kaupallisia mallejamme sekä operatiivista tehokkuuttamme, tehostamme hankintaamme ja arvioimme kriittisesti kiinteitä kustannuksiamme.

Vuodenvaihteessa aloittamamme liikenteen ja kiinteistöjen energiatehokkuusohjelman toimenpiteet jatkuvat kaikissa liiketoiminnoissamme. Energiakulutuksen vähentämiseen panostaminen on parantanut junaliikenteen energiatehokkuutta noin 7 % vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä vastaa noin tuhannen sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta.

VR on sitoutunut tukemaan Suomen hallitusta hallitusohjelman toteuttamisessa. Kannatamme kilpailun lisäämistä ilmastoystävälliseen raideliikenteeseen, ja koko joukkoliikennemarkkinan laaja-alaista kehittämistä. Ruotsin malli raideliikenteen järjestämisestä on osoittautunut pitkällä aikavälillä toimivaksi ratkaisuksi. Riittävät ja oikein kohdennetut infrainvestoinnit ja korjausvelan lyhentäminen ovat tärkein edellytys raideliikenteen kasvulle, kilpailun lisäämiselle ja liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiselle. Nopein tapa lisätä kilpailua on kehittää henkilöjunaliikenteessä alueellista ostoliikennettä mahdollistamalla kunnille ja kuntayhtymille ostoliikenteen järjestäminen. Hallitusohjelman mukainen ostoliikenteen julkinen kalustoyhtiö, joka vuokraisi kalustoa julkisesti rahoitetulle junaliikenteelle, edistäisi osaltaan raideliikennemarkkinan kehittymistä. Kauko- ja tavaraliikenteen tulee jatkua markkinaehtoisena, jolloin kilpailu kehittyy vapaasti EU-sääntelyyn pohjautuvan vapaan kilpailun mallin mukaisesti ilman julkisen tuen tarvetta. Keskitymme ydinliiketoimintaamme logistiikan ja matkustamisen palveluyhtiönä ja tavoitteemme on luopua sekä asemakiinteistöistä että muusta edelleen VR:n omistuksessa olevasta raideinfrasta.

Haluan kiittää henkilöstöämme sitoutumisesta yhteiseen arvomatkaamme. Välitämme, teemme yhdessä, pyrimme parempaan - arvomme ohjaavat meitä eteenpäin ja mahdollistavat strategiamme onnistuneen toteutuksen.”

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu