Junia Helsingissä

Suomen raidemarkkina

Suomessa kaukojunaliikenne ja tavarajunaliikenne ovat markkinaehtoista liiketoimintaa ja vapaasti kilpailtua. Raideliikenteessä käytössä on EU-sääntelyyn perustuva Open access -malli, jossa mikä tahansa operaattori voi tulla kilpailemaan raiteille ja samoilla reiteillä voi olla useita liikennöitsijöitä. Liikennöitsijät käyttävät reiteillä omaa tai kaupallisilta toimijoilta vuokraamaansa kalustoa.

Markkinaehtoisen liikenteen rinnalla Suomessa kannattamatonta henkilöjunaliikennettä ylläpidetään valtion ja kaupunkien rahoittamalla ostoliikenteellä.

Markkinaehtoinen liikenne:
Yli 80 % kaukoliikenteestä on VR:n omaa lipputulorahoitteista eli markkinaehtoista junaliikennettä. Tavaraliikenne on kokonaan markkinaehtoista, ja liikenteessä toimii VR:n lisäksi muita operaattoreita.

Ostoliikenne:
Liikenne- ja viestintäministeriö ostaa vuosittain matkustajajunaliikennettä (yöjuna- ja kiskobussiliikenne ja yksittäiset IC/Pendolino-reitit) sinne, missä vähäisten matkustajamäärien vuoksi se ei ole kaupallisesti kannattavaa. Ministeriö päättää ostoliikenteen palvelutasosta.

HSL-liikenne:
HSL on kilpailuttanut pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen ja VR on voittanut tämän kilpailutuksen. HSL ostaa liikenteen ja päättää sen palvelutasosta, lippujen hinnoista ja myynnistä.

Raideliikenteen kilpailu

Maan nykyinen hallitus haluaa hallitusohjelmassaan lisätä kilpailua raideliikenteessä ja helpottaa markkinoille tuloa.

Suomessa junaliikenteen markkina on avautunut kilpailulle tavaraliikenteessä jo vuonna 2007. Vuoden 2021 alussa monopolimme päättyi matkustajaliikenteessä, ja siitä lähtien kaikilla halukkailla operaattoreilla on ollut vapaa pääsy rataverkolle ja mahdollisuus tulla kilpailemaan Suomeen EU-sääntelyn mukaisella vapaan kilpailun mallilla.

Me VR:llä suhtaudumme kilpailuun myönteisesti ja olemme sitoutuneet edistämään hallitusohjelman tavoitetta kilpailun lisäämiseksi. Haluamme olla mukana kasvattamassa asiakaslähtöistä, kestävää ja kilpailuun perustuvaa raidemarkkinaa vapaan kilpailun sekä alueellisten ostoliikennekilpailutusten yhdistelmänä.

Nopein tapa edistää kilpailua on lisätä alueellista ostoliikennettä, mahdollistaa kaupungeille ja alueille alueellisen ostoliikenteen järjestäminen ja kilpailuttaminen sekä perustaa ostoliikenteen julkinen kalustoyhtiö julkisesti rahoitetulle junaliikenteelle. Me VR:llä tuemme alueellisen ostoliikenteen järjestämisvastuun antamista alueille ja ostoliikenteen kalustoyhtiön perustamista.

Haluamme olla mukana kasvattamassa asiakaslähtöistä, kestävää ja kilpailuun perustuvaa raidemarkkinaa vapaan kilpailun sekä alueellisten ostoliikennekilpailutusten yhdistelmänä.

Kaukojunaliikenteen ja tavaraliikenteen tulee antaa kehittyä markkinaehtoisena, jolloin kilpailu kehittyy vapaasti EU-sääntelyyn pohjautuvan vapaan kilpailun mallin mukaisesti. Asiakkailla on silloin aito valinnanvapaus eikä julkista tukea tarvita.

Kilpailua on myös eri liikennemuotojen välillä

Toimimme avoimilla markkinoilla rautatie- ja maantielogistiikassa, junien ja linja-autojen matkustajaliikenteessä sekä kunnossapidossa. Kilpailua on myös eri liikennemuotojen välillä, esimerkiksi juna kilpailee jatkuvasti suosiosta linja-autoliikenteen ja henkilöautoilun kanssa.

Julkinen ostoliikenteen kalustoyhtiö

Hallitusohjelma sisältää kirjauksen julkisen kalustoyhtiön perustamisesta julkisesti tuetulle ostoliikenteelle. Kannatamme VR:llä tätä tavoitetta.

Ostoliikenteen julkisia kalustoyhtiöitä on mm. Ruotsissa, ja ne soveltuvat hyvin julkisesti rahoitettuun ostoliikenteeseen. Julkiseen kalustoyhtiöön siirrettäisiin kilpailutetussa ostoliikenteessä käytettävä kalusto.

Alueellinen liikenne ja sen kasvattaminen

Henkilöjunaliikenteen kilpailua aiotaan lisätä mahdollistamalla kunnille, kuntayhtymille ja
alueille ostoliikenteen järjestäminen työssäkäyntialueiden matkustajille.

Useat kaupungit ovat ilmaisseet mielenkiintonsa lähiliikenteen aloittamiseksi, ja jo toimivana menestystarinana voidaan mainita Tampereen, Nokian, Lempäälän ja Akaan rahoittama M-lähijunaliikenteen lisäliikenne, joka on kasvanut yli kaksinkertaiseksi liikenteen aloittamisesta.

Ostoliikenne täydentää markkinaehtoista kaukoliikennettä. Kilpailutuksilla voidaan saavuttaa tehokkuutta ja laatua, ja lähtökohtana on, että kaikki julkisesti tuettu liikenne kilpailutetaan.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu