VR:n eettiset periaatteet 

Eettiset periaatteet – yhteiset pelisääntömme

Olemme VRllä sitoutuneet toimimaan arvojemme mukaisesti kaikessa toiminnassamme. Välitämme, teemme yhdessä ja pyrimme parempaan ovat arvomme, jotka luovat myös perustan yhteisille eettisille pelisäännöillemme. Eettisten periaatteidemme mukaan toimiminen on yhteinen asiamme ja velvollisuutemme – jokaisella meillä on vastuu rakentaa omalta osaltaan työyhteisömme yhteistä kulttuuria.

On tärkeää, että me kaikki sitoudumme näihin yhteisiin pelisääntöihimme. Pelisääntöjen mukainen toiminta mahdollistaa yhteistyölle ja toisten kunnioitukselle rakentuvan toimintakulttuurin sekä hyvinvoivan työyhteisön. Pelisäännöt toimivat myös kaiken päätöksenteon tukena arjen työssämme. Yksilön toiminta rakentaa työyhteisön toimivuutta. Meistä jokainen on vastuussa omasta toiminnastaan – siitä, miten teemme työtämme ja millä keinoilla pyrimme tavoitteisiimme.

Olemme reiluja työtovereita

Me teemme töitä yhdessä. Toistemme kohteleminen kunnioittaen on hyvinvoivan työyhteisön ja antoisan yhteistyön edellytys. Meiltä kaikilta VR:läisiltä odotetaan asiallista työpaikkakäyttäytymistä sekä kunnioittavaa ja reilua käytöstä niin työtovereita kun kaikkia yhteistyökumppaneitakin
kohtaan.

Työtoveritaidot ovat tärkeä osa yhdessä tekemistä ja haluamme varmistaa, että välitämme ja huomioimme toisemme työmme arjessa. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, häirintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista käytöstä. Jokaisella on vastuu puuttua epäasialliseen käytökseen sellaista havaitessaan, joko suoraan tai nostamalla asian esille esimerkiksi esihenkilön kanssa.

Erilaisuus voimavaranamme

Työyhteisömme ja tiimimme ovat monimuotoisia. Meille erilaisuus on voimavara, joka auttaa meitä toimimaan tehokkaammin ja ymmärtämään asioita laaja-alaisemmin. Vaalimme toimintakulttuuria, jossa on tilaa erilaisille mielipiteille, uusille ideoille ja haastavillekin keskusteluille.

Meille on tärkeää, että kaikilla työntekijöillämme on yhdenvertaiset mahdollisuudet, jotka perustuvat ammattitaitoon ja osaamiseen. Sovellamme yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatettamme koko työsuhteen ajan aina rekrytointiprosessista työsuhteen päättymiseen.

Turvallisuus ja hyvinvointi ennen kaikkea

Tarjoamme henkilöstöllemme ja yhteistyökumppaneillemme turvalliset ja työkykyä tukevat työolot. Turvallisuus on VR:llä aina etusijalla ja tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Jokaisen meistä tulee huolehtia niin omasta, työtovereiden, asiakkaiden kuin kumppanienkin turvallisuudesta
asianmukaisella tavalla. Pyrimme ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja tapaturmia johtamalla turvallisuutta yhdenmukaisilla toimintatavoilla.

Huomioimme fyysisen turvallisuuden lisäksi myös psykologisen turvallisuuden – VR on sitoutunut edistämään henkilöstönsä psyykkistä hyvinvointia ja jaksamista.

Noudatamme sekä viranomaisten antamia että omaa turvallisuusohjeistustamme ja ylläpidämme turvallisuusosaamistamme muun muassa säännöllisillä turvallisuuskatsauksilla ja -koulutuksella. Me kaikki VR:llä teemme aktiivisesti turvallisuushavaintoja. Osallistamme koko työyhteisöä luomaan VR:stä turvallisen työympäristön. Kehitämme yhdessä turvallisuuskulttuuriamme entistä paremmaksi.

Johdamme ihmisiä ja osaamista vastuullisella tavalla

Johto ja esihenkilöt toimivat roolimalleina yhteisten pelisääntöjen noudattamisessa. Pelisääntöjen noudattaminen on meidän kaikkien velvollisuus, mutta esihenkilöillä on erityinen vastuu puuttua yhteisten pelisääntöjen vastaiseen toimintaan sekä varmistaa, että jokainen tiimiläinen tuntee ja ymmärtää pelisääntömme sekä osaa ja pystyy toimimaan niiden mukaisesti.

Johtaminen ei ole ainoastaan ylemmän johdon ja esihenkilöiden tehtävä, vaan me kaikki johdamme omaa työntekoamme. Toimintamme laatu riippuu vahvasti meidän ammattilaistemme osaamisesta. Johdamme kaikki omaa työtämme vastuullisella tavalla ja otamme vastuuta myös oman osaamisemme kehittämisestä ja työtehtävässämme kehittymisestä.

Arvostamme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme

Asiakas on kaiken toimintamme keskiössä. Vaalimme asiakas- ja kumppanisuhteitamme ja kohtelemme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kunnioittavasti ja tasapuolisesti. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastataksemme asiakkaidemme tarpeisiin yhä paremmin. Viestimme asiakkaidemme ja kumppaneidemme suuntaan avoimesti ja läpinäkyvästi.

Edellytämme yhteisten pelisääntöjemme mukaisia toimintatapoja myös kumppaneiltamme. Meille on tärkeää, että kumppanimme tekevät työtään vastuullisella tavalla, emmekä tee yhteistyötä sellaisten toimijoiden kanssa, jotka toimivat lakien tai pelisääntöjemme vastaisesti. Valitsemme yhteistyökumppanimme aina ammattimaisin perustein.

Toimimme reilusti liiketoimissamme

Toimimme aina suoraselkäisesti ja lahjomattomasti. Emme tarjoa, vaadi tai ota vastaan sellaisia lahjoja, maksuja, palveluja tai vieraanvaraisuutta, jotka saattavat tähdätä päätöksentekoon vaikuttamiseen ja jotka ylittävät tavanomaisen vieraanvaraisuuden rajat. Kilpailemme reilusti, voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä noudattaen.

Vältämme eturistiriitoja eli pidämme työssämme aina mielessä VR:n edun, valitsemme yhteistyökumppanimme aina ammatillisin perustein, emmekä sekoita henkilökohtaisia suhteitamme päätöksentekoomme. Vetäydymme päätöksenteosta, mikäli tilanteessa on eturistiriita.

Pidämme huolta yhteisestä omaisuudesta ja tiedoista

Pidämme hyvää huolta niin omista kuin yhteistyökumppaneidemmekin tiedoista ja omaisuudesta. Kunnioitamme henkilöstömme, asiakkaidemme ja muiden kumppaneidemme yksityisyyttä ja käsittelemme luottamuksellista tietoa erityistä varovaisuutta noudattaen.

Suojaamme ja käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti, suunnitellusti ja tarkoituksenmukaisesti. Henkilötietojen käsittely on aina luottamuksellista ja kunnioitamme kaikkien oikeutta yksityisyyteen. Käsittelemme VR:n omaisuutta huolellisesti esimerkiksi pitämällä hyvää huolta työvälineistämme ja muusta yhteisestä omaisuudestamme.

Kannamme vastuumme ihmisistä ja ympäristöstä

Olemme kestävämmän liikennöinnin edelläkävijöitä. Pyrimme minimoimaan negatiiviset ympäristövaikutukset ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme vaikuttaaksemme ympäristömme elinvoimaisuuteen positiivisella tavalla. Vastuullisuusnäkökulma ohjaa myös hankintojamme ja otamme kaikissa toiminnoissamme huomioon tuotteiden elinkaaren ja ympäristövaikutukset.

Kannamme myös vastuuta ihmisistä, joihin toimintamme vaikuttaa. Kunnioitamme YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusoikeuksista. Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita sekä OECD:n vastuullisen liiketoiminnan toimintaohjeita monikansallisille yrityksille. Noudatamme työlainsäädäntöä sekä voimassa olevia työehtosopimuksia.

Teemme yhteistyötä löytääksemme yhä vastuullisempia ratkaisuja liiketoimintamme kehittämiseksi. Jokaisella VR:läisellä on tärkeä rooli vastuullisen toimintamme edistämisessä. Otamme aina myös vastuullisuusnäkökulmat, esimerkiksi ympäristön ja ihmisoikeudet, huomioon arjen päätöksiä tehdessämme.

Ilmoitamme epäkohdista

Kannustamme jokaista puuttumaan arjen tilanteisiin, joissa yhteisiä pelisääntöjämme tai sisäisiä ohjeistuksiamme ei noudateta. Yhteisten pelisääntöjen tai lain vastaisesta toiminnasta tulee aina tehdä ilmoitus. Epäkohdasta tai huolesta voi ilmoittaa lähimmälle esihenkilölle, lakiyksikön juristille, sisäiselle tarkastukselle tai oman yksikön tai liiketoiminnan People & Culture -tiimille henkilökohtaisesti, puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse.

Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisen ilmoituskanavan kautta, jossa ilmoituksen voi halutessaan jättää nimettömästi. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti, tutkitaan asianmukaisesti ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. VR suojelee vastatoimilta jokaista ilmoittajaa, joka vilpittömin
aikein on ilmoittanut epäkohdasta, huolesta tai pelisääntöjen vastaisesta toiminnasta.

Vaalimme avointa keskustelukulttuuria

Rakennamme luottamusta avoimuudella ja läpinäkyvyydellä. Luomme yhdessä avoimuuteen ja luottamukseen perustuvaa toimintakulttuuria, jossa on turvallista nostaa esiin myös epäkohtia ja käydä haastaviakin keskusteluja. Viestimme avoimesti ja toimimme läpinäkyvästi paitsi työtovereitamme, myös muita sidosryhmiämme kohtaan. Avoin keskustelukulttuuri auttaa meitä kehittämään toimintaamme ja rakentamaan yhdessä tulevaisuuden kestävää VR:ää.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu