Ihmisiä isolla Pajalla

Konsernin hallinto

VR Group on liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluva, Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Omistajan valtaa käyttää valtioneuvoston kansliaan kuuluva omistajaohjausyksikkö.

Konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oyj. Konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi 14 tytäryhtiötä, joista 13 on konsernin 100-prosenttisessa omistuksessa, sekä kolme osakkuusyhtiöitä. Konserniin yhdistellään lisäksi neljä yhteisjärjestelyä.

Yhtiö perustettiin vuonna 1995 jatkamaan Valtionrautateiden toimintaa, ja sille luovutettiin lain mukaan Valtionrautateiden hallinnassa ollutta valtion omaisuutta. Rataverkon välitön omistus ja hallinnointi jäivät edelleen valtiolle. Tehtävää hoitaa liikenne- ja viestintäministeriön alainen Väylävirasto. 

Hallitus

VR-Yhtymä Oyj:n hallitus toimii yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Johtoryhmä

Johtoryhmä käsittelee VR-konsernin toimintaa koskevia strategisia ja liiketoiminnan kannalta merkittäviä asioita sekä laatii ja seuraa suunnitelmien toteutumista. Lisäksi johtoryhmä käsittelee tärkeimpiä päivittäisiä toimintoja ja operatiivisia kysymyksiä.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto valvoo VR-Yhtymän hallintoa ja sitä, että yhtiön asioita hoidetaan terveiden liikeperiaatteiden, lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen päätösten mukaisesti.

Lisätietoja

Tutustu viimeisimpään, vuoden 2023 selvitykseen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä täällä

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu