Iso Paja

Koncernledningen

VR Group hör till Kommunikationsministeriets verksamhetsområde och är ett aktiebolag helägt av den finska staten. För ägarstyrningen ansvarar avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli.

Koncernens moderbolag är VR-Group Abp. Utöver moderbolaget omfattar koncernen totalt 14 dotterbolag, varav 13 ägs till 100 procent av koncernen, samt tre intresseföretag. Dessutom kommer fyra gemensamma arrangemang att slås samman i koncernen.

Företaget grundades 1995 för att fortsätta driften av Statsjärnvägarna och tilldelades enlig lag den statliga egendom som varit under Statsjärnvägarnas kontroll. Den direkta äganderätten och förvaltningen av bannätet förblev hos staten. Uppgiften sköts av Trafikledsverket som är underordnat Kommunikationsministeriet.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu