Ihmisiä Isolla Pajalla

Koncernledningen

VR Group hör till Kommunikationsministeriets verksamhetsområde och är ett aktiebolag helägt av den finska staten. För ägarstyrningen ansvarar avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli.

Koncernens moderbolag är VR-Group Abp. Utöver moderbolaget omfattar koncernen totalt 14 dotterbolag, varav 13 ägs till 100 procent av koncernen, samt tre intresseföretag. Dessutom kommer fyra gemensamma arrangemang att slås samman i koncernen.

Företaget grundades 1995 för att fortsätta driften av Statsjärnvägarna och tilldelades enlig lag den statliga egendom som varit under Statsjärnvägarnas kontroll. Den direkta äganderätten och förvaltningen av bannätet förblev hos staten. Uppgiften sköts av Trafikledsverket som är underordnat Kommunikationsministeriet.

Styrelsen

Styrelsen för VR-Group Abp verkar i enlighet med bolagsordningen, aktiebolagslagen och annan gällande lagstiftning. Styrelsen ansvarar för förvaltningen av bolaget och att bolagets verksamhet sköts på ett bra sätt. Dessutom ansvarar styrelsen för att bolagets redovisning och finansförvaltningen sköts på ett bra sätt.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen diskuterar strategiska och relevanta frågor som rör VR koncernens affärsverksamhet och förbereder och övervakar genomförandet av planerna. Dessutom sköter ledningsgruppen de viktigaste dagliga verksamheterna och operativa frågor.

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet övervakar förvaltningen av VR-Group och att bolagets verksamhet sköts i enlighet med sunda affärsprinciper, enligt lag, bolagsordning och bolagsstämmans beslut.

Mer information

Bekanta dig med senaste, 2022 års utredning, av förvaltnings- och styrsystemet här (på engelska)

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group