VR Eläkesäätiön tehtäväkohtainen erityiseläke – edellytykset 

1. Työskenteleminen erityiseläkeiän tehtävässä 1.7.1995 tai työskenteleminen 1.7.1995 sellaisessa tehtävässä, josta tehtäväkierron seurauksena siirryttiin erityisen eläkeiän tehtävään.

Erityseläkeiän tehtävät:

55 vuotta: veturinkuljettaja, veturinlämmittäjä

58 vuotta: ylikonduktööri, konduktööri, vaihtotyönjohtaja, ratapihakonduktööri, lähiliikennekonduktööri, opastuskonduktööri, työopastajakonduktööri, junamies, asetinlaitemies, keskusasetinlaitemies, keskusasetinlaitevalvoja, vaihdemiesten esimies, vaihdemies

60 vuotta: kuorma-autonkuljettaja, ratakuorma-autonkuljettaja, tiehöylänkuljettaja, raskaan radantukemiskoneen käyttäjä, raskaan raiteentukemiskoneen, käyttäjä, radantukemiskoneen käyttäjä tai kuljettaja, raiteentukemiskoneen käyttäjä tai kuljettaja, vaihteen- ja raiteentukemiskoneen kuljettaja, seppä, sepänapulainen konepajassa, hitsaaja, kiskohitsaaja, päällysrakennehitsaaja, hitsari

2. Erityiseläkeiän valintailmoitus on toimitettu VR Eläkesäätiöön 31.12.1995 tai 30.6.1999 mennessä.

  • Erityiseläkeiässä työskennelleiden osalta valintailmoitus tuli toimittaa VR Eläkesäätiölle 31.12.1995 mennessä. Tehtävänkierron kautta erityiseläkeikään siirtyvien tuli palauttaa valintailmoitus 30.6.1999 mennessä.
  • VR Eläkesäätiöllä on kaikkien valinnan suorittaneiden ilmoitus hallussaan. Muilla kuin valinnan hyväksytysti tehneillä ei ole oikeutta erityiseen eläkeikään.

3. Erityiseläkkeelle päästäkseen tulee lisäksi täyttää työskentelyehdot

joko
1.    Loppukarenssi: Henkilö on tehnyt ennen erityisen eläkeiän (55 v., 58 v., 60 v.) saavuttamista välittömästi edeltäneet kuusi (6) kuukautta yhdenjaksoisesti erityisen eläkeiän tehtäviä ja että hänellä ennen palveluksen päättymistä välittömästi edeltäneiden 5 vuoden aikana on eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusaikaa tällaisessa tehtävässä yhteensä vähintään 3 vuotta. 

tai
2.    Pitkä palvelu: Oikeus eläkkeen saamiseen erityisessä eläkeiässä on myös niillä, jotka ovat olleet 40 ikävuoden täyttämisen jälkeen yhteensä vähintään 12 vuotta edellä mainitussa virassa tai tehtävässä. Tämän jälkeen voi tehdä VR-konsernissa muita töitä menettämättä erityiseläkeiän oikeutta.

Tehtäväkohtaisen erityiseläkkeen eläkeikä ja eläkkeen määrä

Tehtäväkohtainen eläkeikä mahdollistaa eläkkeelle jäännin 55, 58 tai 60 vuoden iässä riippuen erityiseläkeoikeudestasi.

Eläkkeelle jäämistä suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon, että kolmen, viiden tai kahdeksan vuoden erityiseläkkeen maksamisen jälkeen lakisääteistä eläkettä (TyEL) heikennetään, mikäli et ole jatkanut työssäkäyntiä oman ikäluokkasi työuran pidennyksen verran.

Syntymävuosi

Erityiseläkeikä

Ikäluokan alin TyEL-eläkeikä

1959

60 v.

64 v. 3 kk

1960

60 v.

64 v. 6 kk

1961

58 v., 60 v.

64 v. 9 kk

1962

58 v., 60 v.

65 v.

1963

58 v., 60 v.

65 v.

1964

55 v., 58 v., 60 v.

65 v.

1965

55 v., 58 v., 60 v.

65 v. 2 kk

1966

58 v., 60 v.

65 v. 3 kk

1967

58 v., 60 v.

65 v. 4 kk

1968

58 v., 60 v.

65 v. 6 kk

1969

58 v. 

65 v. 7 kk

1970

58 v. 

65 v. 8 kk

Työuran pidentäminen kannattaa: Mikäli jatkaa töissä erityisen eläkeiän täyttämisen jälkeen saman verran kuin lakisääteinen eläkeikä nousi 2017 tehdyn työeläkeuudistuksen takia:

  • Tällöin VR Eläkesäätiö maksaa koko eläkkeen henkilön mukaiseen lakisääteiseen eläkeikään saakka ja henkilö hakee vasta silloin Varmasta lakisääteisen eläkkeen
  • Lakisääteisessä eläkkeessä ei ole varhennusvähennystä
  • Lakisääteisessä eläkeiässä VR Eläkesäätiö vähentää lisäeläkkeestä lakisääteisen eläkkeen määrän
  • Lykkäämällä eläkkeelle jääntiä kahdella (2) vuodella saa täyden lakisääteisen eläkkeen 65 ikävuodesta alkaen.

 Mikäli työuraa ei pidennä:

  • Tällöin henkilö jää VR Eläkesäätiön erityiseläkkeelle 55, 58, 60 vuoden erityiseläkeiässä
  • 63-vuotiaana alkavaan lakisääteiseen eläkkeeseen tulee pysyvä varhennusvähennys 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolta eläke alkaa ennen henkilölle säädettyä Työeläkeuudistuksen 2017 mukaista alinta vanhuuseläkeikää aiemmin. 
  • Esim. jos ei lykkää eläkkeelle jääntiä tyypillisellä kahdella vuodella, leikkaantuu lakisääteinen eläke 9,6 %:a

 Muut eläkelajit

VR Eläkesäätiössä muut vanhuuseläkeiät määräytyvät sääntöjen mukaan VEL 10 §:n 1 momentin mukaisesti laskettavaan eläkkeeseen ennen 1.7.1995 oikeuttavan palvelusajan perusteella seuraavasti:

Palvelusaika vähintään

Eläkeikä

30 vuotta

63 v.

25 vuotta

63 v. 4 kk

20 vuotta

63 v. 8 kk

15 vuotta

64 v.

10 vuotta

64 v. 4 kk

5 vuotta

64 v. 8 kk

Oikeus osavanhuuseläkkeeseen on VR Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvalla erityisessä eläkeiässä vanhuuseläkkeeseen oikeutetulla, joka on täyttänyt eläkeiän ja siirtynyt kokopäivätyöstä osa-aikatyöhön VR Eläkesäätiöön kuuluvan työnantajan palveluksessa. Edellytyksenä osavanhuuseläkkeen saamiseksi on, että henkilö on sopinut työnantajan kanssa osa-aikatyöstä niin, että tarkoituksena on siirtyä myös osavanhuuseläkkeelle.

Varhennettu vanhuuseläke myönnetään VR Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvalle hakemuksesta ennen lisäeläkeiän täyttämistä, kuitenkin aikaisintaan sitä seuraavan kuukauden alusta, jona toimintapiiriin kuuluva henkilö on täyttänyt 63 vuotta. Varhennetun vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä on, että henkilölle on myönnetty lakisääteinen vanhuuseläke tai työuraeläke.

Oikeus työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen on VR Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvalla henkilöllä, jolla on oikeus saada lakisääteistä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu