Sisäpiirihallinto

Liikkeeseenlaskijan asemassa VR-Yhtymä Oyj noudattaa sisäpiirihallinnossaan arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, muutoksineen) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (”MAR”) sisältyviä määräyksiä, Finanssivalvonnan ja European Securities and Markets Authorityn (ESMA) ohjeita sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja sisäpiiriohjetta.

VR-Yhtymä Oyj:n hallitus on 29.4.2022 hyväksynyt sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeet, joiden mukaisesti sisäpiirihallinnossa sisäpiirivastaavana on lakiasiainjohtaja ja sisäpiiriluetteloiden hoitaja on Compliance Officer. Kaupankäyntirajoituksen ja liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta vastaa Group Treasurer.

Sisäpiirihallinto

 • huolehtii sisäpiiriasioita koskevasta kouluttamisesta ja tiedottamisesta;
 • sisäpiiriluetteloiden laatimisesta, ylläpitämisestä ja toimittamisesta
  Finanssivalvonnalle sen pyynnöstä;
 • huolehtii luettelon pitämisestä johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään;
 • huolehtii sisäpiiriasioiden valvonnasta ja seurannasta;
 • huolehtii, että johtohenkilöt, sisäpiiriluetteloissa olevat henkilöt sekä
  tiedollisessa ytimessä olevat henkilöt tunnistavat asemansa ja sen
  vaikutukset; ja
 • järjestää ilmoitusvelvollisilla johtotehtävissä toimivilla henkilöillä ja
  lähipiiriläisillä ilmoitettavien tietojen tarkistuksen vuosittain.

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitään kaikki henkilöt, joilla on pääsy sisäpiiritietoon tai jotka muuten suorittavat tehtäviä, joiden perusteella heillä on pääsy sisäpiiritietoon, mukaan lukien ulkopuoliset neuvonantajat, viranomaiset ja muut tahot, joilla on tieto hankkeesta. VR-Yhtymä Oyj ylläpitää myös luetteloa johtohenkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä. Johtohenkilöiksi luetaan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä.

Suljettu ajanjakso alkaa 30 kalenteripäivää ennen VR-Yhtymä Oyj:n kunkin osavuosikatsauksen/puolivuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista ja päättyy osavuosikatsauksen/puolivuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamispäivän päättyessä. Tänä aikana VR-Yhtymä Oyj:n johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa suoraan tai välillisesti VR-Yhtymä Oyj:n rahoitusvälineillä. Kielto on riippumaton siitä, onko johtohenkilöllä hallussaan sisäpiiritietoa tänä aikana vai ei. Suljetun ajanjakson aikana johtohenkilö ei myöskään saa käydä kauppaa VR:n rahoitusvälineillä kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu