Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on VR-Yhtymä Oyj, ruotsiksi VR-Group Abp ja englanniksi VR-Group Plc.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on kuljetustoiminta rautateillä, maanteillä ja muilla väylillä sekä siihen liittyvä huolinta-, terminaali-, varastointi- ja muu logistiikkatoiminta, sekä edellä mainituissa toiminnoissa käytettävän kaluston ja tarvikkeiden valmistus,
korjaus, huolto, välittäminen ja kauppa sekä muu niitä tukeva liike- ja palvelutoiminta. Yhtiö harjoittaa myös ravitsemusliiketoimintaa sekä sijoitustoimintaa ja arvopaperikauppaa. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä harjoittaa kiinteistöihin liittyvää liiketoimintaa. Yhtiö harjoittaa toimintaansa toimiala- ja tehtäväryhmittäin joko välittömästi itse taikka tytäryhtiöidensä tai yhteisyrityksen välityksellä.

3 § Yhtiön hallintoelimet

Yhtiön hallintoelimet ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

4 § Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.

5 § Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävä on:

1. valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa, ja että yhtiön asioita hoidetaan terveitä liikeperiaatteita ja kannattavuutta silmällä pitäen sekä lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen päätösten mukaan;

2. antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä;

3. antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta; sekä

4. käsitellä talous- ja vuosisuunnitelmat, joihin sisältyvät peruspalvelutarjonnan laajakantoisia muutoksia koskevat esitykset, ja seurata mainittujen suunnitelmien toteutumista.

6 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.
Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.

7 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen taikka kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä hallituksen edustamiseen oikeuttamat henkilöt, kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa edustamisoikeuden tai prokuran yhtiön
palveluksessa oleville siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai henkilön kanssa, jolle hallitus on antanut edustamisoikeuden tai prokuran.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitetiedot sekä konsernituloslaskelman ja -taseen ja liitetiedot;

2. tilintarkastuskertomus sekä hallituksen sen johdosta mahdollisesti antama selvitys; sekä

3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta,

päätettävä

4. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamisesta;

5. taseen ja konsernitaseen osoittaman tuloksen käyttämisestä;

6. vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle; sekä

7. hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista,

8. hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valittava

9. hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet;

10. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet; sekä

11. tilintarkastaja;

ja

käsiteltävä
12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu