Pesupalvelu

Palvelukuvaus

VR FleetCare tarjoaa junien pesupalveluita, joihin sisältyy myös pesulaitteiden kapasiteetin käytön koordinointi. Palveluntuottaja noudattaa kapasiteetinhallinnassa kuvattua prosessia ja jakaa sitä tasapuolisesti palvelua tarvitseville. Palvelutuottaja raportoi tehdyn työn asiakkaille.

Asiakas/operaattori huolehtii itse pesutoimenpiteestä ajamalla junan pesuhallin läpi ja vastaa kaluston siirtämisestä pesutoimenpiteen aikana. Asiakkaan on myös noudatettava palveluntuottajan ohjeita pesuhallin käytön rajoituksista talvikaudella.

Lähtökohtaisesti VR FleetCare hankkii pesuhalleihin tarvittavan kalustokohtaisen ohjelmiston, jos sitä ei löydy nykyisestä valikoimasta. Tämä laskutetaan erikseen.

VR FleetCare myy pesupalvelua Helsingin ja Oulun varikoilla.

Erillisiä läpiajettavia junakaluston pesukoneita löytyy Helsingin varikolta 2 kpl (lähiliikenne ja kaukoliikennekalusto) ja Oulun varikolta 1 kpl.

Pesupalvelu sisältää myös pesuaineet ja pesuveden.

Huom! Käytössä olevien koneiden ja laitteiden tekninen kapasiteetti voi rajoittaa ko. kalustokohtaista palvelutarjontaa eri paikkakunnilla. 

Hinnoittelumalli

Laskutus perustuu suoritettujen ulkopesujen määrään (€/suorite kalustolajeittain hinnoiteltuna).

Raatopesujen osalta laskutus perustuu hallivuokraan sekä pesuhallin kaivojen tyhjennykseen ja desinfiointiin.

Seuranta tehdään esim. RFID-tekniikkaa hyödyntämällä.

Pesusuorite hinnoitellaan pestävän kalustoyksikön pituuden perusteella. Pesusuoritteen kesto on määräävin tekijä.

Määräalennuksista voidaan neuvotella tapauksissa, joissa asiakkaan ostovolyymit ovat huomattavia.

Pesuhallin käytöstä laskutetaan käytön mukaan kuukausittain.

VR FleetCare ei laskuta sellaisista tekemättömistä pesusuoritteista, jotka johtuvat Palveluntuottajasta itsestään.

Palvelun hinta / pesty yksikkö

Runko = 1 vaunu / veturi

Rungon pituus max. 25 m

Junayksikkö = runkojen lukumäärä tai junayksikön pituus

Hinta ei sisällä kalustokohtaista pesuohjelman hankkimista.

Muut hinnoitteluun, asiakkaan viivästykseen yms. liittyvät asiat:

 

Runkojen lukumäärä Pituus, m Hinta €, alv 0%
1 14 65
2 25 86
3 50 116
4 75 154
5 100 190
6 125 240

 

Raatopesuista sovitaan tapauskohtaisesti. Hallivuokra on 24 € / h ja pesuhallin kaivojen tyhjennys sekä desinfiointi on 535 € per kerta. Jos kyseessä on esimerkiksi iso eläinraato tai muu kuin eläinraato, on pesuhalli lähtökohtaisesti pois käytöstä 24 tuntia.

Palveluntuottaja toimittaa sähköisesti kuukausittain yhteenvedon pestyistä rungoista (runkonumero ja pesuajankohta). Lisäksi palveluntuottaja raportoi ulkopesukoneen käyttöasteen vuosittain asiakkaalle/operaattorille.

Palveluntuottaja tarjoaa pesupalvelua ympärivuorokautisesti ja seitsemänä (7) päivänä viikossa, poislukien huoltoseisokkeihin kuluva aika sekä palvelukuvauksessa määritelty sääolosuhteisiin perustuva este.

Sopimusmalli ja kapasiteetin varaaminen

Jokaisen palvelun tilaajan (asiakas/operaattori) kanssa tehdään palvelusopimus.

Palvelun tilaaja toimittaa VR FleetCare:lle vuosiarvion pesumääristä sekä toivotuista pesuajankohdista (viikonpäivät ja kellonajat) edellisen vuoden marraskuun aikana. Menossa olevan sopimuskauden aikana, on uuden asiakkaan toimitettava pesumääräarvio vähintään kaksi kuukautta ennen pesutarvetta. VR FleetCare laatii tämän perusteella alustavan vuosittaisen pesusuunnitelman sekä tunnistaa mahdolliset ristiriitatilanteet eri tilaajien suunnitelmien välillä.

Mahdolliset päällekkäiset varaukset pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla tilaajien kanssa. Mikäli ristiriitatilanteisiin ei löydy sopimalla ratkaisua, ratkaisee VR FleetCare pesujärjestyksen tasapuolisuutta noudattaen. Pesujärjestys ratkaistaan siten, että kullekin tilaajalle varataan ensisijaisesti toivottuja pesuajankohtia tilausmäärien mukaisessa suhteessa.

Pesuhallin käyttö on rajoitettua talvisin, koska ulkopesuja ei voi suorittaa pakkasrajan ylittyessä. Pakkasraja on -4 astetta ja pesuhallin käytöstä on sovittava tapauskohtaisesti 0:n ja -4 asteen lämpötilavälillä, jotta estetään pesuhallin jäätyminen ja siitä seuraava laitteiston rikkoutuminen. Asiakas/operaattori on velvollinen korvaamaan palveluntuottajan laitteelle aiheutuneet korjauskustannukset, mikäli asiakas/operaattori ei noudata pakkasrajaa ja laitteisto rikkoutuu. Lämpötilan laskiessa pesutulos heikkenee, joten palveluntuottaja ei takaa hyvää pesutulosta +4:n ja -4 asteen välillä.

Rataverkon haltijan liikenteenohjaus voi rajoittaa pesuhallin käyttöä vaihtotöiden ruuhkahuippuina vaihtotöiden sujuvuuden takaamiseksi tai muuttaa palveluntuottajan laatimaa suunnitelmaa. Kaluston soveltuvuus eri pesukoneille (kalustotekniset asiat, pesukoneiden ohjelmisto) voi myös rajoittaa palvelun käyttöä. Toimittajalla on oikeus harkintansa mukaan tilapäisesti ohjata kalustoa toiseen pesuhalliin Helsingin varikolla Ilmalassa (oletuksena, että alkuperäinen pesupalvelupaikka suunniteltu Helsingin varikolle).

Palveluntuottaja ilmoittaa etukäteen ulkopesukoneen suunnitellut huollot ja ottaa ne huomioon kapasiteetin jaossa. Ennakoimattomien käyttökatkojen jälkeen jono puretaan alun perin sovitussa järjestyksessä.

Raatopesut on tilattava aina palveluntuottajalta erikseen. Raatopesun jälkeen pesuhallin kaivo on tyhjennettävä ja desinfioitava ja ulkopesukone on pois normaalista pesukäytöstä maksimissaan 24 tunnin ajan. Raatopesu suoritetaan kuormituksesta riippuen noin 48 tunnin kuluessa tilauksesta. Kapasiteettitilanteesta riippuen on mahdollista sopia raatopesusta myös nopeammalla aikataululla. Suoritetun raatopesun jälkeen pesujono puretaan alun perin sovitussa pesujärjestyksessä.

Palvelun ensimmäinen vuosi on käyttöönottovuosi, jolloin palvelun toteuttamista kokeillaan ja seurataan, ja jonka jälkeen toimintamallin toimivuutta arvioidaan. Mikäli todetaan korjaustarpeita, palvelua muutetaan tarvittavalla tavalla.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu