VR-Yhtymä Oyj:n yksityisraiteiden verkkoselostus

1 Voimassaolo ja muutoksista tiedottaminen

Tämä VR-Yhtymä Oyj:n (”VR”) verkkoselostus on voimassa rautatieliikenteen aikataulukauden 2024 10.12.2023–14.12.2024. 

Muutoksista tehdään merkintä tämän verkkoselostuksen etusivulle.
- Huolto- ja kunnossapitopalvelut päivitetty 19.4.2024

2 Rataverkko

2.1 Rataverkon kuvaus, laatu ja laajuus

Rautatieliikennepaikat ovat lueteltu tämän sivun lopussa.

Raiteistokaavioissa on annettu tiedot raiteiden teknisistä suurimmista nopeuksista sekä ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmän laitteista. Raiteistokaaviot ovat saatavilla Väyläviraston ylläpitämästä extranet-palvelusta osoitteesta https://extranet.vayla.fi (mahdolliset puuttuvat kirjautumistunnukset saa Väylävirastolta).

Rataverkko on toisen ja ensimmäisen luokan liikenteenohjauksen aluetta, jotka on esitetty raiteistokaavioissa. Liikennöinti on aina vaihtotyötä. Rataverkon haltija antaa käyttösopimuksella luvan vaihto- ja ratatyöhön, jonka lisäksi ensimmäisen luokan liikenteenohjauksen alueella vaihto- ja ratatöihin on oltava myös liikenteenohjauksen lupa Väyläviraston ohjeen ”Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt)” mukaisesti.

Rataverkolla kaluston suurin akselipaino on 225 kN tai valtion rataverkolta/-lle liikennöivällä kalustolla Liikenneviraston valtion rataverkolle antaman luvan mukainen. Jos raiteen suurin sallittu akselipaino on ratateknisistä syistä alempi, se osoitetaan Vaihto- ja ratatyörajoite -merkillä.

Radan merkit ja merkinnät sekä opasteet ovat samanlaiset ja tarkoittavat samaa kuin Väylävirasto ohjeistaa valtion rataverkolle.

Rataverkolla tehtävästä työstä aiheutuvat keskeytykset liikennöinnille merkitään valtion rataverkolle annetun Väyläviraston ohjeen ”Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 17, Radan merkit ja merkinnät” mukaisesti.

Rataverkon vaihdealueilla pienin kaarresäde on 150 m, raiteiden pienin kaarresäde on 150 m.

Rataverkon raiteista osalla on sähköistys ja sähköistysjärjestelmänä on 25kV/50 Hz AC.

Kaikki tässä verkkoselostuksessa viitatut Väyläviraston ohjeet löytyvät osoitteesta: https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/OL/rautatieohjeet.pdf

2.2 Rataverkon käyttämisen edellytykset

Rataverkolla liikennöimisen edellytys on tämän verkkoselostuksen kohdan 4 mukaisen rataverkon käyttösopimuksen tekeminen.

Liikennöinnissä on noudatettava kohdan 8 mukaisia VR:n Rataverkon vaihto- ja ratatyön turvallisuusohjeita.

Rataverkolla liikkuvalla henkilöllä tulee olla näkyvillä henkilökortti ja suojavaatetus, josta kyseisen henkilön työnantaja on tunnistettavissa.

Kääntöpöytien käyttöohjeet ovat kääntöpöytien yhteydessä.

2.3 Rataverkon käyttämisen rajoitukset

Rataverkon ratatyöt voivat rajoittaa rataverkon käyttöä.

Myös erilaiset tekniset viat, rataverkon ominaisuudet, vauriot tai onnettomuudet voivat aiheuttaa rajoituksia rataverkon käyttöön.

Höyryveturilla ja sellaisella kalustolla, joka saattaisi aiheuttaa palovaaran, ei saa liikennöidä ilman liikennepaikkakohtaisen yhteyshenkilön lupaa.

Vaarallisia aineita ei saa kuljettaa ilman liikennepaikkakohtaisen yhteyshenkilön lupaa.

Yksiköiden tyhjäkäyntiä tulee välttää.

2.4 Rataverkon liikennöinnin prioriteettisäännöt

Rataverkko muodostuu useista erillisistä ja erilaisista liikennepaikoista. Liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi rataverkolla priorisoidaan ensisijaisesti Väyläviraston rataverkon kapasiteettijaon mukaisen matkustajaliikenteen yksiköt ja toissijaisesti tavaraliikenteen yksiköt.

Palvelupaikoille liikennöivät yksiköt liikkuvat pääsääntöisesti palvelupaikkojen käytöstä sovittujen aikataulujen mukaisesti. Jos palvelut eivät ole aikataulutettuja, yksiköt liikkuvat saapumisjärjestyksessä. Yksiköiden tulee kaikin tavoin edesauttaa sujuvaa, turvallista ja esteetöntä liikennöintiä.

2.5 Kalustoyksiköitä koskevat vaatimukset

Rataverkolla saa liikennöidä kalustoyksiköllä, jolla on käyttöönottolupa ja joka on merkitty Liikenne- ja viestintäviraston (TRAFICOM) kalustorekisteriin.

2.6 Rataverkon muutokset

VR selvittää osana normaaleja prosessejaan rautatiejärjestelmän kannalta tarpeettomien raiteistojen poistamista kokonaan käytöstä.

2.7 Ratatyöt ja niiden vaikutus rataverkon käytettävyyteen

VR:n rataverkolla suoritetaan aikataulukaudella seuraavia ratatöitä, joilla on vaikutuksia lii-kennöintiin:

 • Turun ratapihan kaikkien raiteiden purkaminen ja ottaminen pois käytöstä. Arvioitu toteutusajankohta pääosin vuonna 2025 (tiettyjä purkutöitä mahdollisesti jo vuoden 2024 aikana). Purku käynnistyy, kun ratapihan korvaavat raiteet on toteutettu ja käyttöönotettavissa (osana Väyläviraston johtamaa Kupitaa-Turku ratahanketta).
 • Pieksämäen konepajan tulovaihteen V503 uusiminen vuonna 2024 sekä joitakin vaihteita ja raiteita uusitaan suuremmalle kiskopainolle vuosien 2024–2025 aikana.
 • Tampere Monttu R705 päällysrakenteen uusiminen vuonna 2024.

Edellä mainitut ratatyöt ovat verkkoselostuksen julkaisuhetken paras arvio tämän verkko-selostuksen mukaisella aikataulukaudella toteutuvista töistä. Toteutus ja toteutuslaajuus riippuvat myös rahoituksesta. Verkkoselostusta päivitetään, kun ratatöiden ajankohdat ja niiden vaikutukset liikennöintiin tarkentuvat. 

3 Rataverkolle pääsy

Rautatieliikenteen harjoittajat, jotka ovat tehneet rataverkon käyttösopimuksen VR:n kanssa saavat liikennöidä sopimuksessa sovituilla liikennepaikoilla ja raiteilla.

Rautatieliikenteen harjoittajilla on oltava Liikenne- ja viestintäviraston (TRAFICOM) myöntämä turvallisuustodistus ja toimilupa. Turvallisuustodistusta haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta (TRAFICOM) tai Euroopan rautatievirastolta (ERA) ja toimilupaa Liikenne- ja viestintävirastolta (TRAFICOM) (http://www.rautatiemarkkinoille.fi/luvat-ja-todistukset).

Kalustoyksiköiden liikuttelu ilman turvallisuustodistusta on sallittua vain raideliikennelaissa säädetyin edellytyksin ja rataverkonhaltijan kulloinkin antaman erillisen menettelyohjeen mukaisesti.

Rautatieliikenteen harjoittajilla tulee olla riittävä vastuuvakuutus tai muu sitä vastaava järjestely.

4 Rataverkon käyttösopimus

Rataverkon käyttösopimuksella sovitaan liikennöinnistä aikataulukaudella 2024.

Käyttösopimus tehdään liikennepaikkakohtaisesti ja tarvittaessa raidekohtaisesti.

Rautatieliikenteen harjoittajan on ilmoitettava käyttösopimuksen tekemisen tarpeesta käyttösopimuksien yhteyshenkilölle viimeistään 31.7.2023.

Rataverkolla liikennöinti on mahdollista vain, jos rautatieliikenteen harjoittaja allekirjoittaa käyttösopimuksen viimeistään 13.10.2023.

Kiireellisissä rataverkon käyttötapauksissa tulee ottaa yhteyttä käyttösopimuksien yhteyshenkilöön.

5 Ratakapasiteetin hakeminen

Rataverkolla ei jaeta ratakapasiteettia.

6 Palvelupaikkojen käyttöoikeus ja palvelujen tarjoaminen

VR tarjoaa seuraavia palvelupaikka-asetuksessa ja raideliikennelaissa tarkoitettuja palveluvelvoitteen alaisia palveluja, joiden kuvaukset hinnoittelumalleineen löytyvät kyseisen palvelun nimeä klikkaamalla avautuvasta linkistä. Jokaisen palvelun ostajan kanssa tehdään kyseistä palvelua koskeva sopimus. Kaikki esitetyt hinnat ovat alvittomia (alv 0%).

1. Tilavuokraustoiminta

2. Varikkosivuraiteet 

3. Tavaraliikenneterminaalit

4. Järjestelyratapihat ja junanmuodostuslaitteet, mukaan lukien vaihtotyölaitteet

5. Huolto- ja kunnossapitopalvelut

6. Pelastus- ja avustuspalvelut

7. Tankkauspalvelu

7 Ratamaksut

Rataverkolla ei peritä ratamaksua tämän verkkoselostuksen mukaisella aikataulukaudella.

8 Rataverkon haltijan turvallisuusohjeet vaihto- ja ratatyöstä

8.1 Yleistä 

Näitä ohjeita on noudatettava vaihto- ja ratatyössä VR:n rataverkon raiteilla.

Näiden ohjeiden lisäksi VR-Yhtymä Oyj:n rataverkolla on noudatettava rataverkonhaltijan antamia liikennepaikkakohtaisia ohjeita (https://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/yrityksemme/liiketoiminta/kiinteistot/yksityisraiteiden-verkkoselostus/liikennepaikkakohtaiset-ohjeet/). 

Operointikielenä on käytettävä suomea.

Kaikesta raiteisiin ja niiden laitteisiin liittyvistä vioista ja poikkeamista sekä asioista, jotka voivat vaarantaa vaihto- tai ratatyön, vaunujen purkamisen tai kuormaamisen tai rataverkon palvelujen käyttämisen, on ilmoitettava VR:n operaatiokeskukseen, joka huolehtii asian tiedottamisesta tarvittaville tahoille.

8.2 Onnettomuus- ja vaaratilanteet

Onnettomuus- ja vaaratilanteesta on ilmoitettava yleiseen hätänumeroon 112.

Sähköistykseen liittyvistä onnettomuus- ja vaaratilanteista on ilmoitettava myös käyttökeskukseen.

8.3 Pätevyydet ja kelpoisuudet

Rautatieliikenteen harjoittajan ja ratatyöstä vastuullisen tahon on varmistettava, että heidän henkilöstöllään on tarvittava pätevyys ja kelpoisuus kyseiseen työhön.

8.4 Vaihtotyö

Vaihtotyötä saa tehdä vain rataverkon käyttösopimuksen tehnyt rautatieliikenteen harjoittaja.

Vaihtotyössä on noudatettava, mitä vaihtotyöstä ohjeistetaan valtion rataverkolle sekä viranomaismääräyksiä.

Vaihtotyössä on käytettävä kaluston käyttöjarruja.

Kalustoa ei saa pysäköidä siten, että se estää liikenteen paloteillä, rautatien tasoristeyksissä, alueilla, jotka on tarkoitettu tieliikenteen käyttöön raiteiden ylittämistä varten, eikä vaihdealueilla.

Pysäköidyn kaluston paikallaan pysyminen on varmistettava.

8.5 Rata- ja tulityö

Ratatyöllä tarkoitetaan työtä, joka:

 • tehdään siten, että kone tai sen osa saattaa ulottua raiteen aukean tilan ulottumaan (ATU),
 • vaikuttaa radan rakenteisiin tai laitteisiin,
 • vaatii jännitekatkon,
 • edellyttää vaihtotyön keskeyttämistä tai
 • vaikuttaa vaunujen purkamiseen/kuormaamiseen tai rataverkon palveluiden käyttämiseen.

Ratatyötä saa tehdä vain VR:n kanssa rataverkon kunnossapitosopimuksen tehnyt toimija.

Ratatyöstä vastuullisen toimijan on ennen työn aloittamista ja tarvittaessa työn aikana perehdytettävä työhön osallistuva henkilöstönsä tähän ohjeeseen ja kyseisen työn olosuhteisiin sekä työhön liittyviin vaaroihin.

Ratatyössä on noudatettava VR:n kunnossapitosuunnitelmaa.

Tulityöhön on saatava kirjallinen lupa rataverkon kunnossapitäjältä.

Ratatyöstä vastuullisen toimijan on:

 • Varmistettava ratatyön suojaaminen siten, että siitä ei aiheudu vaaraa vaihtotyölle eikä rataverkon palveluiden käyttämiselle.
 • Tarvittaessa estettävä vaihtotyö ja/tai palvelun käyttäminen.
 • Varmistettava, että ennen vaihtotyön ja/tai palvelun käyttämisen sallimista, ratatyön kohteena ollut alue on VR:n kunnossapitosuunnitelman mukaisessa kunnossa.

8.6 Vajaatoimintatilanteet

Vaihteen aukiajosta on ilmoitettava rataisännöitsijälle tai rataverkon kunnossapitäjälle.

Vaihteen aukiajon jälkeen on silmämääräisesti tarkastettava, voiko vaihdetta käyttää. Tarkastuksen perusteella on vaihto- ja ratatyö sekä mahdollisen rataverkon palvelun käyttäminen tarvittaessa estettävä tai, ellei havaita syytä, joka estää vaihto- tai ratatyön tai palvelun käyttämisen, varmistettava että vaihteessa vaihto- ja ratatyö tehdään enintään nopeudella 5 km/h.

9 Vastuut ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Rautatieliikenteen harjoittaja vastaa rataverkolle aiheuttamastaan vahingosta sekä VR:lle aiheutuvasta välillisestä vahingosta.

Ratatyön tekijä vastaa rataverkolle aiheuttamastaan vahingosta sekä VR:lle aiheutuvasta välillisestä vahingosta.

Rataverkon haltijana VR vastaa rataverkon haltijuuteen kuuluvan tehtävän tai vastuun laiminlyönnistä rautatieliikenteen harjoittajan kalustolle tai kaluston kuormalle aiheutuvasta välittömästä vahingosta.

Rataverkolle ja palvelupaikoille pääsyyn liittyvät erimielisyydet on ratkaistava ensisijaisesti neuvottelemalla. Jollei asiassa päästä yksimielisyyteen, ratkaisee rataverkon haltija asian huomioiden tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden. Mikäli asianosainen on tyytymätön rataverkon haltijan päätökseen, se voi hakea oikaisua sääntelyelimeltä tai saattaa asian sääntelyelimen tutkittavaksi raideliikennelain 151 §:n tai 152 §:n mukaisesti.

Jollei raideliikennevastuulaista muuta seuraa, tämän verkkoselostuksen ehtoja rikkovan tulee korvata sopimusrikkomuksen VR:lle aiheuttamansa välittömät vahingot, paitsi milloin sopimusehdon laiminlyönti johtuu ylivoimaisesta esteestä.

Rautatieliikenteen harjoittaja vastaa kuitenkin myös välillisistä vahingoista silloin, kun kysymyksessä on sen aiheuttama ympäristövahinko tai muu ympäristöhaitta. Esimerkki tällaisesta vastuusta on pilaantuneen maamassan puhdistamisesta aiheutuneiden kustannusten täysimääräinen korvaaminen VR:lle.

Jollei raideliikennevastuulaista muuta seuraa, VR:n mahdollinen korvausvastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa 20 000 euroon.

Mikäli rikkomus perustuu tahallisuuteen tai törkeään tuottamukseen, korvataan VR:lle välittömien vahinkojen lisäksi myös välilliset vahingot.

10 Yhteystiedot

Kiireelliset asiat: Operaatiokeskuksen kuljetuspäällikkö 0307 20568

Verkkoselostus, käyttösopimukset ja turvallisuus: Teemu Hyvönen, 040 8621401

Palveluiden yhteyshenkilöt: Mainittu kussakin palvelupaikan kuvauksessa erikseen

Sähköpostit ovat muotoa: [email protected]

VR-Yhtymä Oyj:n omistamat rautatieliikennepaikat

Tarkat raiteistokaaviot liikennepaikoittain ovat saatavilla Väyläviraston ylläpitämästä Ratatiedon extranet-palvelusta: https://extranet.vayla.fi. Mahdolliset puuttuvat kirjautumistunnukset saa Väylävirastolta täyttämällä seuraavalla sivustolla olevan käyttöoikeushakemuksen: https://vayla.fi/palveluntuottajat/aineistot/ratatiedon-extranet#.XW-MJWdlL-g

Hamina
Helsinki (pslt)
Hyvinkää
Iisalmen teollisuusraiteet
Iisalmi
Ilmala (osin sähköistetty)
Imatra
Joensuu (osin sähköistetty)
Kaipiainen (osin sähköistetty)
Kemi (osin sähköistetty)
Kemijärvi
Kokkola
Komu
Kontiomäki
Kouvola (osin sähköistetty)
Kotka
Kuopio (osin sähköistetty)
Lahti
Oulu (osin sähköistetty)
Pieksämäki (osin sähköistetty)
Rauma
Riihimäki
Seinäjoki
Siilinjärvi
Soinlahti
Tampere (osin sähköistetty)
Tornio
Turku (osin sähköistetty)
Vammala
Varkaus
Yläkoski

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu