Raivauspalvelu

Palvelukuvaus

VR myy raivauspalvelua tilaajalle tämän kaluston ollessa osallisena onnettomuus- tai vauriotilanteissa.

Onnettomuudella tarkoitetaan rautatieonnettomuutta, joka aiheuttaa rautatiellä vahinkoa tai välitöntä vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle ja joka vaatii pelastus- tai raivaustoimenpiteitä (LiVin ohje varautumisesta rautatieonnettomuuksiin (5/2016)). Vauriotilanteella tarkoitetaan tilannetta, jossa rautatiekalusto on suistunut kiskoilta.

VR myy Raivauspalvelua VR:n yksityisraiteilla, sekä pyynnöstä myös muilla raideosuuksilla perustuen Helsingin, Tampereen, Kouvolan, Pieksämäen ja Oulun raivauspäälliköiden ja yksiköiden varallaoloon ja raivauksen toteuttamiseen

VR:n raivaustoiminta on organisoitu 5 alueelliseen toimintayksikköön,  joissa jokaisessa on toimintaa johtava raivauspäällikkö varallaolo-päivystyksessä 7/24.  Miehistö kutsutaan kulloisenkin työtehtävän mukaan.

Toiminta perustuu jatkuvaan päivystykseen,  miehistön osaamisen ylläpitoon sekä  toimintaan soveltuvaan lähtövalmiiseen kalustoon sekä kalustotekniseen siirto- ja nostovälineistöön.

Tilaajan on toimitettava VR:lle Kaluston käsittelyyn ja raivaukseen soveltuva erityinen välineistö, joka ei sisälly VR:n omaan raivauskalustoon. 

Palvelut toimitetaan Tilaajan toimeksiannosta, joka syntyy, kun Tilaajan määritelty yhteyshenkilö ilmoittaa VR:lle raivaustarpeesta, VR saa ilmoituksen raivaustarpeesta liikenteenohjaukselta tai on ilmeistä, että onnettomuus- tai vauriotilanne edellyttää VR:n välitöntä raivausapua.

Tilaaja ilmoittaa yhteystietonsa 24/7 , joihin voi olla yhteydessä mahdollisia raivaustoimintaan liittyvien kaluston omistajaa koskevissa kysymyksissä kuten siirtojen ja vaativien nostojen toteuttamisessa.

Palvelu sisältää toimenpiteet, joihin kuuluvat tapahtumapaikan raivaus sekä rautatiekaluston siirtäminen sen verran kuin on välttämätöntä radan saattamiseksi liikennöitävään kuntoon

VR:n toimintaa onnettomuuspaikalla johtavalla on oikeus tapauskohtaisesti määrittää, mitä resursseja raivaustoimenpiteen suorittamiseksi hälytetään.

Sopimusmallit

Sopimusta laadittaessa Tilaaja toimittaa kalustoaan ja liikennettään koskevan VR:n määrittelemän raivaustoiminnan toteuttamiseen tarvittavan teknisen aineiston VR:lle sekä järjestää mahdollisuuden tutustua kalustoon.

VR:llä on oikeus pyytää kalustoteknisiä lisäselvityksiä kalustosta.

Tilaaja ja toimittaja sopivat toiminnan alustavasta laajuudesta. Arvioinnissa huomioidaan mm. kalustolaji, kaluston käyttötapa sekä liikennöitävä alue.

Toimittaja tarkastaa kaluston raivaustoimintaan soveltuvuuden tilaajan toimittaman teknisen dokumentoinnin perusteella . Lisäksi tarkastetaan  apuvälineiden olemassaolo.

Toimittaja tutustuu tarvittaviin kaluston yksityiskohtiin sekä  sovitaan tarvittavista  täydennyksistä dokumentaatioon tai välineisiin VR:n perusteltujen kannanottojen pohjalta.

Raivauspalvelusta tehdään aina vuosisopimukset tilaajan kanssa. Tilaaja sitoutuu maksamaan raivaustoimintaan varautumisesta sekä raivauksen toteuttamisesta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

VR ei vastaa sellaisista kalustolle tai raivauskalustolle mahdollisesti aiheutuneista lisävahingoista, jotka syntyvät VR:n Sopimuksen mukaisten toimien seurauksena (esim. kalustoa nostettaessa tai siirrettäessä). VR:n mahdollinen korvausvastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa kulloinkin toimitetusta palvelusta perittyyn hintaan, eikä VR:llä ole vastuuta välillisistä vahingoista.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu