VR:n varikkosivuraiteet (seisontaraiteet)

1 Yleisiä tietoja

Asiakirjan tuottaja ja palvelupaikan ylläpitäjä:

VR-Yhtymä Oyj, Kiinteistöyksikkö
PL 488 (Radiokatu 3)
00101 Helsinki 
www.vrgroup.fi

Yhteyshenkilö:

Teemu Hyvönen kehitysjohtaja, Kiinteistöt
M. +358 40 8621 401
[email protected] 

Palvelupaikan nimi ja laji:

VR:n rataverkolla sijaitsevat seisontaraiteet (Direktiivin 2012/34 liitteen II kohdan 2d) mukaisesti), jäljempänä ”Seisontaraiteet”.

Palvelupaikassa tarjottavien palveluiden laji: peruspalvelu.

Tämä palvelupaikka-asiakirja on laadittu EY:n täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 vaatimusten mukaisesti.

Palvelupaikan esittely, tarjottavat palvelut ja vapaana olevat tilat

VR-Yhtymä Oyj toimii rataverkon haltijana verkkoselostuksessa yksilöityjen yksityisraiteidensa osalta. Rataverkon hallinta (ml. seisontaraiteet) on järjestetty VR:llä itsenäiseksi toiminnokseen ja se on Kiinteistöyksikön vastuulla.

VR tarjoaa rautatieliikenteen käyttöön Seisontaraiteita niitä haluaville tämän palvelukuvauksen mukaisesti.

Seisontaraiteet ovat sivuraiteita, jotka on ensisijaisesti varattu kuljetustehtävää odottavan kaluston säilytystä varten. Näillä raiteilla kalustoa saa säilyttää vain tilapäisesti. Raiteita voidaan käyttää myös muuhun junaliikenteen vaatimaan tarkoitukseen. Seisontaraiteilla ei ensisijaisesti huolleta tai puhdisteta rautatiekalustoa. Mikäli tällaista tarvetta ilmenee, on siitä erikseen sovittava rataverkon haltijan kanssa. Vain rautatieliikenteen harjoittajat saavat seisottaa vaunuja seisontaraiteilla. Raiteet määrittää seisontaraiteiksi rataverkon haltija. 

Luettelo tämän palvelupaikan kuvauksen kohteena olevista seisontaraiteista (raide nro ja pituus) on tämän asiakirjan liitteenä.

Seisontaraiteiden käyttöajoista sovitaan erikseen palvelun hakijan tarpeet ja vapaana oleva kapasiteetti huomioon ottaen. Lähtökohtaisesti seisontaraiteet ovat käytettävissä rautatieliikenteen harjoittajille 24/7 -periaatteella, huomioiden kuitenkin mahdolliset raiteiden kunnossapitotyöt ja mahdolliset muut liikennöinnin esteet.

Asiakirjan julkaisupaikka:

https://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/yrityksemme/liiketoiminnot/kiinteistot/yksityisraiteiden-verkkoselostus/palvelukuvaukset/seisontaraiteet/ 

Asiakirjan voimassaoloaika ja päivitysprosessi

Tämä asiakirja on voimassa aikataulukautta 2023 koskevan verkkoselostuksen voimassaoloajan, eli 11.12.2022–9.12.2023, sekä aikataulukautta 2024 koskevan verkkoselostuksen voimassaoloajan, eli 10.12.2023–14.12.2024.

Tämä asiakirja ja edellä tarkoitettu luettelo Seisontaraiteista päivitetään vuosittain verkkoselostuksen julkaisemisen yhteydessä, elleivät muutokset niiden sisältöön edellytä ylimääräisiä päivityksiä (esim. seisontaraiteiden poistaminen käytöstä).

Asiakirjaan tehdyt muutokset

Asiakirjojen julkaisun jälkeen niihin on tehty seuraavat muutokset (sisältäen lyhyen kuvaukseen kyseisistä muutoksista):

Tämä palvelukuvaus: 

  • Ei muutoksia

Luettelo Seisontaraiteista: 

  • Ei muutoksia.

2. Maksut ja muut käyttöehdot

Seisontaraiteiden käytöstä ei tällä hetkellä peritä erillistä palvelumaksua. 

Sopimusmalli ja juridiset vaatimukset

Jokaisen rautatieliikenteen harjoittajan kanssa tehdään rataverkon käyttösopimus, johon sisällytetään myös tarvittavat Seisontaraiteet. Rataverkon käyttösopimus laaditaan rataverkon haltijan (VR-Yhtymä Oyj:n Kiinteistöyksikkö) vakiomuotoiselle sopimuspohjalle.

VR:n rataverkolla on lisäksi noudatettava VR-Yhtymä Oyj:n yksityisraiteiden verkkoselostusta ja rataverkon haltijan kulloinkin antamia turvallisuusohjeita.

3. Käyttöoikeuden hakeminen ja myöntäminen

Seisontaraiteita koskeviin hakemuksiin sovelletaan ohjetta Sääntelyelimen asettamista määräajoista palvelupyyntöön vastaamiselle (TRAFICOM/270984/03.06.04/2019). Palvelupaikan ylläpitäjä vastaa tiedusteluihin ja palvelupyyntöhakemuksiin 14 päivän kuluessa.

Hakemus on toimitettava sähköpostitse tai postitse kohdassa 1 tarkoitetulle VR-Yhtymä Oyj:n yhteyshenkilölle. Hakemuksen toimittamisessa on noudatettava VR-Yhtymä Oyj:n verkkoselostuksessa asetettua määräaikaa, johon mennessä rautatieliikenteen harjoittajan on ilmoitettava tarpeestaan tehdä rataverkon käyttösopimus.

Hakemuksessa on mainittava, että kysymys on ”Palvelupaikka-asetuksen mukainen hakemus Seisontaraiteiden käyttöoikeudesta”. Palvelun hakija voi toimittaa useampaa Seisontaraidetta koskevan pyynnön myös yhdellä hakemuksella.

Hakemuksessa on yksilöitävä:

  • hakemuksen kohteena olevat Seisontaraiteet;
  • Seisontaraiteiden käyttötarkoitus;
  • Tarvittava kapasiteetti (ajankohta, seisonta-ajat);
  • hakijan yhteystiedot (yrityksen tai yhteisön nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö; postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero);
  • Selvitys siitä, että hakijalla on rautatieliikenteen harjoittajalta edellytettävä turvallisuustodistus.

LIITE: VR:n seisontaraiteet

VR:n seisontaraiteet (liite)
VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu