Palvelupaikan kuvaus
VR:n huoltotilat

1. Yleisiä tietoja

Asiakirjan tuottaja ja palvelupaikan ylläpitäjä

VR-Yhtymä Oyj, kiinteistöyksikkö
PL 488 (Radiokatu 3)
00101 Helsinki
www.vrgroup.fi

Yhteyshenkilöt: 

Jarmo Korhonen 
vuokrauspäällikkö 
M. +358 40 862 1297
[email protected]

Teemu Hyvönen
kehitysjohtaja, kiinteistöt
M. +358 40 862 1401
[email protected]

Palvelupaikan nimi ja laji:

VR:n huoltotilat, lukuun ottamatta perusteellisen huoltopalvelun tiloja, joita tarjotaan suurnopeusjunia tai muunlaista erikoistiloja vaativaa liikkuvan kaluston huoltoa varten, (Direktiivin 2012/34 liitteen II kohdan 2e) mukaisesti), jäljempänä ”Huoltotilat”.

Palvelupaikassa tarjottavien palveluiden laji: peruspalvelu.

Tämä palvelupaikka-asiakirja on laadittu EY:n täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 vaatimusten mukaisesti.

Palvelupaikan esittely, tarjottavat palvelut ja vapaana olevat tilat

VR-Yhtymällä on laaja kiinteistökanta, joka pitää sisällään erilaisia kiinteistöjä, mm. konepaja-/varikko-, logistiikka- ja asemakiinteistöjä sekä toimisto- ja sosiaalitiloja. VR vuokraa rautatieliikenteen käyttöön vapaana olevia Huoltotiloja niitä haluaville tämän palvelukuvauksen mukaisesti.

Tilojen vuokraus on järjestetty VR-Yhtymä Oy:ssä omaksi toiminnokseen ja se on kiinteistöyksikön vastuulla. Luettelo tämän palvelupaikan kuvauksen kohteena olevista Huoltotiloista löytyy tästä linkistä. Kyseisessä luettelossa nimenomaisesti yksilöityjen huoltotilojen lisäksi VR:n laajasta kiinteistökannasta voi löytyä tiloja, jotka saattavat soveltua tai olla muutettavissa huoltotiloiksi. Vaihtoehdoista voi kysyä suoraan VR:n edellä mainituilta yhteyshenkilöiltä.

Tilojen aukioloajoista sovitaan erikseen palvelun hakijan (vuokralaisen) tarpeet huomioon ottaen. Lähtökohtaisesti Huoltotilat ovat käytettävissä 24/7-periaatteella.

Asiakirjan julkaisupaikka:

https://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/yrityksemme/liiketoiminnot/kiinteistot/yksityisraiteiden-verkkoselostus/palvelukuvaukset/tilanvuokraustoiminta/huoltotilat/

Asiakirjan voimassaoloaika ja päivitysprosessi

Tämä asiakirja on voimassa aikataulukautta 2023 koskevan verkkoselostuksen voimassaoloajan, eli 11.12.2022–9.12.2023, sekä aikataulukautta 2024 koskevan verkkoselostuksen voimassaoloajan, eli 10.12.2023–14.12.2024.

Tämä asiakirja ja edellä tarkoitettu luettelo Huoltotiloista päivitetään vuosittain verkkoselostuksen julkaisemisen yhteydessä, elleivät muutokset niiden sisältöön edellytä ylimääräisiä päivityksiä (esim. tilojen vapautuminen aikataulukauden aikana).

Asiakirjaan tehdyt muutokset

Asiakirjojen julkaisun jälkeen niihin on tehty seuraavat muutokset (sisältäen lyhyen kuvaukseen kyseisistä muutoksista): 

Tämä palvelukuvaus:
• Ei muutoksia

Luettelo Huoltotiloista:
• Ei muutoksia.

2. Maksut ja muut käyttöehdot

Hinnoittelumalli

Tiloista peritään vuokraa (jäljempänä täsmennetyllä tavalla). Vuokraustoiminnan tulee olla kannattavaa ja markkinaehtoista. Vuokrat määritellään markkinalähtöisesti paikkakunnan käyvän hintatason mukaan ja tilatyypin mukaisesti.
Markkinahinnan määrittelyssä apuna käytetään mm. KTI kiinteistötiedon laajaa ja tarkkaa markkinadataa eri alueilta ja kiinteistöyksikön asiantuntijoiden näkemystä oikeasta hintatasosta sekä tarvittaessa ulkopuolista konsulttia tai paikallisia kiinteistönvälittäjiä.

Vuokrattavan tilan hinnan muodostumiseen vaikuttavat mm. alueen markkinatilanne, sijainti, käyttötarkoitus, rakennuksen ikä ja kunto. Lopullinen vuokrahinta muodostuu sopimusneuvottelussa osapuolten kesken.

Lähtökohtaisesti ulkoisessa vuokrauksessa käytetään samoja vuokria kuin VR-Yhtymän sisäiset vuokrat ovat.

Sopimusmalli ja juridiset vaatimukset

Jokaisen tilan käyttäjän kanssa tehdään vuokrasopimus.

Vuokratilojen toiminnalliset ja niiden tasoa parantavat kunnostus- ja muutostyöt tehdään vuokralaisen pyynnöstä ja kustannuksella. Tehtävistä töistä laaditaan sopimus, jossa kustannukset sovitaan laskutettavaksi kertakorvauksena tai lisättäväksi erillisenä investointivuokrana.

Mikäli vuokrasuhde päättyy ennen takaisinmaksuajan päättymistä, maksamatta oleva osuus laskutetaan vuokralaiselta kertasuorituksena. Tästä on maininta vuokrasopimuksessa.

VR:llä ei ole lakiin perustuvaa investointivelvoitetta, joten muutostöistä päätetään aina tapauskohtaisesti objektiivisin perustein.

Vuokraa voidaan veloittaa ns. kokonaisvuokrana, jolloin se sisältää pääomavuokran, hoitovuokran sekä korvauksen vuokralaisen käyttämästä energiasta ja vedestä.

Vuokrattavasta kokonaisuudesta riippuen voidaan hoitovuokra veloittaa omana eränä toteutuneiden kustannusten mukaisesti, sekä energian ja veden kulutus mittauksen perusteella.

Erikseen sovittaessa voidaan periä ns. pääomavuokraa, jolloin vuokralainen vastaa kiinteistön ylläpidosta ja hoidosta sekä käyttökustannuksista, mukaan lukienkiinteistöverot ja vakuutukset. Vuokralaisen vastuulla ovat myös lakisääteiset
määräaikaistarkastukset.

Peruskorjaukset ovat vuokranantajan vastuulla. Pääomavuokrasopimuksen tekeminen edellyttää, että vuokralaisella on kyky vastata vuokrakohteen kiinteistön ylläpidosta. Vuosikorjausten tekemisen tarve ja toteutus sekä kiinteistönhoidon taso tarkistetaan ja sovitaan vuokralaisen kanssa vuosittain pidettävissä katselmuksissa.

Vuokravakuus on kolmen kuukauden vuokraa vastaava vakuus. Vuokran korotukseksi sovitaan kiinteä vuosittainen korotusprosentti ja/tai vuokra sidotaan esim. elinkustannusindeksiin.

Vuokrasopimus voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva.

Muista tarkemmista ehdoista sovitaan osapuolten kesken tehtävässä vuokrasopimuksessa. Vuokrasopimuksen pohjana käytetään VR-Yhtymän vakiomuotoista sopimuspohjaa.

3. Vuokraoikeuden hakeminen ja myöntäminen 

Vuokrapyyntöhakemuksiin sovelletaan ohjetta Sääntelyelimen asettamista määräajoista palvelupyyntöön vastaamiselle (TRAFICOM/270984/03.06.04/2019). Palvelupaikan ylläpitäjä vastaa tiedusteluihin ja palvelupyyntöhakemuksiin 14 päivän kuluessa. 

Hakemus on toimitettava sähköpostitse tai postitse kohdassa 1 tarkoitetuille VR-Yhtymä Oy:n yhteyshenkilöille. Hakemuksessa on mainittava, että kysymys on ”Palvelupaikka-asetuksen mukaisesta vuokrahakemuksesta Huoltotiloihin”. Palvelun hakija voi toimittaa useampaa Huoltotilaa koskevan vuokrapyynnön myös yhdellä hakemuksella.

Hakemuksessa on yksilöitävä:

  • hakemuksen kohteena oleva vuokrakohde / -kohteet ja tilatarve (Huoltotilan
    nimi/sijainti, rakennus, tila);
  • tilan käyttötarkoitus;
  • mahdolliset investointitarpeet;
  • ehdotus vuokra-ajasta;
  • hakijan yhteystiedot (yrityksen tai yhteisön nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö,
    postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).

 

Tiloihin voidaan sopia esittelyitä jo ennen hakemuksen lähettämistä (esittelypyynnöt tulee osoittaa VR:n yhteyshenkilöille). 

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu