Track

Centrala aktörer inom järnvägssektorn

Inom järnvägstrafiken finns många aktörer vars samarbete garanterar smidiga resor och transporter med tåg.

VR ansvarar för tågtrafiken, kundservice och information på tåg och i övriga kanaler samt för materiel och personal. Dessutom ansvarar VR för biljettförsäljning och prissättning på fjärrtåg samt i egen närtrafik.
www.vr.fi/sv

Trafikledsverket förvaltar statens trafikledsegendom. Den ansvarar i egenskap av beställarorganisation för underhåll och utveckling av bannätet. Trafikledsverket ansvarar också för hamnområdena och deras skyltning.
www.vayla.fi/sv

Fintraffic Järnväg Ab ansvarar för styrning och administration av järnvägstrafiken. Företaget ansvarar också för att tillhandahålla passagerarinformation på stationer, såsom utrop och perrongskärmar. Fintraffic Järnväg är ett dotterbolag till Fintraffic Oy. Specialuppgiftsbolaget ägs helt av staten.
www.fintraffic.fi/sv

Transport- och kommunikationsverket Traficom främjar transportsystemets funktionalitet och säkerhet. Verket är tillstånds-, registrerings- och tillsynsmyndighet för trafik.
www.traficom.fi/sv

Helsingforsregionens trafik (HRT) är en samkommun som organiserar kollektivtrafiken inom sitt område. HRT köper närtågstrafik av VR i huvudstadsregionen. Dessutom ansvarar HRT för prissättning, försäljning och kontroll av biljetter inom sitt område.
www.hsl.fi/sv

Kommunikationsministeriet (KM) förbereder lagar som rör trafikleder. Trafikledsverket och Traficom är underställda ministeriet. Ministeriet ansvarar också för Fintraffic Oy:s ägarstyrning.
www.lvm.fi/sv

Statens ägarstyrning sköter om ägarstyrningen i VR Group. Bolaget ägs helt av finska staten. Ägarstyrningen är koncentrerad till statsrådets kansli. Ägarpolitiken bedrivs i enlighet med regeringsprogrammet.
vnk.fi/sv/statens-agarstyrning

 

 

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group