Yhteenveto sidosryhmistä

Liiketoimintaan liittyvät toimijat
Sidosryhmät Tarkoitus  Kanavat
Matkustajat Matkustuskokemus, asiakaspalvelu, palveluiden laatu ja kehittäminen, matkaketjut, esteettömyys, täsmällisyys, ympäristökysymykset, turvallisuus Matkustajaliikenteessä asiakkaat on otettu mukaan eri tavoin palvelukehitykseen, esimerkiksi digitaalisten kanavien osalta. Erilaiset kyselyt, tutkimukset ja selvitykset asiakkaiden keskuudessa. Asiakaspalautteet, sosiaalinen media ja kohdennettu markkinointi
Logistiikan
asiakkaat, liiketoimintakumppanit
VR Transpoint tekee asiakkaidensa kanssa jatkuvaa kehitystyötä esimerkiksi logistiikkaratkaisujen kehittämisessä sekä turvallisuuskysymyksissä Toimenpideohjelmia asiakkaiden kanssa. Toimintaa ohjaavat turvallisuus- ja ympäristöohjelmat
Henkilöstö Työkyky, työhyvinvointi, henkilökohtaiset tavoitteet, eettiset ohjeet, vuoropuhelun lisääminen johdon ja henkilöstön välillä Esihenkilötyö ja johtaminen, kehityskeskustelut. Sisäinen viestintä esim. infojen, Intranetin, sisäisten uutiskirjeiden ja Yammerin (sisäinen verkkoyhteisöpalvelu) kautta. Henkilöstökyselyt, työterveyshuolto. Vuorovaikutus henkilöstöjärjestöjen kanssa
Julkiset sidosryhmät
Sidosryhmät Tarkoitus Kanavat
Valtio-omistaja Markkinaympäristö ja kilpailutilanne, yhtiön toiminta, tavoitteet ja strategia Säännölliset keskustelut omistajan kanssa, osavuosikatsaukset, toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Kansalliset päätöksentekijät Markkinaympäristö, markkinaehtoinen liikenne ja ostoliikenne, radanpidon rahoitus ja lainsäädännön muutokset Keskustelut viranomaisten kanssa, esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriö, eduskunta, kuntapäättäjät ja muut alueviranomaiset
Kansainväliset päätöksentekijät Rautatiealan kansainväliseen sääntelyyn liittyvät kysymykset Vuorovaikutus EU:n päätöksentekoelinten kanssa 
Muut viranomaiset, joita ovat mm. Väylävirasto ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom Liikennejärjestelmän toimivuus, liikenteen laatu ja turvallisuus, rataverkon parantaminen  Yhteistyöryhmät ja muut säännölliset keskustelut viranomaisten kanssa
Konsernin toiminnasta kiinnostuneet järjestöt ja muut toimijat
Sidosryhmät Tarkoitus Kanavat
Henkilöstöjärjestöt Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, joilla vaikutusta
henkilöstön asemaan
Säännölliset keskustelut johdon, luottamushenkilöorganisaation ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Henkilöstöjärjestöt osallistuvat konsernin hallintoneuvoston toimintaan
Etujärjestöt ja kansalaisjärjestöt  Työmarkkina-asiat ja edunvalvonta, palvelut, esteettömyys, ympäristökysymykset Yhteistyö mm. Elinkeinoelämän keskusliiton, Palvelualojen työnantajien ja Keskuskauppakamarin kanssa. Jäsenenä mm. Climate Leadership Councilissa sekä FIBS ry:ssä. Aktiivista vuoropuhelua mm. nuoriso- ja vammaisjärjestöjen kanssa. Jäsenyyksiä logistiikka-alan järjestöissä
Kansainväliset järjestöt Rautatiealan EU-sääntely ja edunvalvonta  Osallistuminen muun muassa CER:n sekä UIC:n toimintaan
Media Päivittäinen toiminta ja poikkeustilanteet, täsmällisyys, palvelutarjonta, junaliikenteen vaikutukset alueiden kehittämiseen ja talouteen sekä ihmisten liikkumiseen Mediatiedotteet ja -tilaisuudet, haastattelut, palveleva mediapuhelinpäivystys, sosiaalinen media, verkkosivut
VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu