Turvallisuus

VR Group huolehtii siitä, että matkustajat ja tavarat pääsevät turvallisesti perille. Minimoimme myös turvallisuusriskit työpaikoilla.

VR Groupissa turvallisuustyöllä ei vain torjuta onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Tarkoituksenamme on varmistaa konsernin toimintaedellytykset kaikissa olosuhteissa.

Huolehdimme siitä, että junaliikenne ja matkustaminen sujuvat turvallisesti. Varmistamme myös, että työnteon toimintatavat ja olosuhteet ovat turvallisia. 

VR Groupin turvallisuustyö pitää sisällään myös tietoturvallisuuden ja toimitilojen turvallisuuden. Näin suojaamme konsernin omaisuuden.  

Luomme turvallisuuskulttuuria yhdessä

Turvallisuus on olennainen osa jokapäiväistä työtä – huolehdimme siitä jatkuvasti ja laadusta tinkimättä.

Toimiva turvallisuuskulttuuri edellyttää yhdessä tekemistä: koko henkilökunnan aktiivisuutta ja vastuuta oman toimintansa turvallisuudesta. 

Liikenteen turvallisuus

VR Group haluaa estää asiakkaille, henkilöstölle, ympäristölle ja konsernin omaisuudelle aiheutuvat vahingot huolehtimalla liikenneturvallisuudesta. Liikenneturvallisuustehtävissä toimivat henkilöt noudattavat junaturvallisuudesta annettuja määräyksiä, ohjeita ja työtapoja. 

VR Group varautuu rautateitä uhkaavaan vaaraan tai onnettomuuteen rautatielain edellytysten mukaisesti.

Valmistaudumme välittömiin ensitoimenpiteisiin onnettomuuspaikalla sekä avustamaan pelastustoiminnasta vastaavia viranomaisia.

Lisäksi varaudumme kuljetettavasta tavarasta tai käytettävästä kalustosta aiheutuvien vaarojen ja ympäristövahinkojen torjuntaan ja raivaamiseen.

Lue lisää vaarallisten aineiden kuljetuksista.

Matkustajien turvallisuus

VR Group huolehtii siitä, että asiakkaat voivat matkustaa junissa turvallisesti – ja myös kokevat olonsa turvalliseksi. Asiakkaan näkökulmasta ei välttämättä riitä, että matkustaminen on turvallista tilastojen valossa. Matkustettaessa on myös tunnettava olonsa turvalliseksi.

VR Groupissa matkustajaturvallisuuden perusedellytyksenä on junahenkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen.

Vartioinnissa ja järjestyksenvalvonnassa painopiste on näkyvässä partioinnissa ja teknisessä valvonnassa, kuten kameravalvonnassa.

Suurilla asemilla perinteinen järjestyksenvalvonta muuttuu koko ajan enemmän kohti palveluhenkistä toimintaa, jossa matkustajia avustetaan aktiivisesti.  

Työturvallisuus

VR Groupissa perustyö turvallisuuden parantamiseksi tehdään päivittäin työpaikoilla – liiketoiminnoissa, yksiköissä ja toimipisteissä.

Työturvallisuuden kokonaisvastuu on yritysjohdolla ja esimiehillä, mutta myös jokainen työntekijä on vastuussa omalta osaltaan.

On keskeistä, että työntekijät tuntevat oman työnsä vaarat ja taitavat turvalliset työtavat. Jokaisen vastuulla on puuttua riskialttiiseen toimintaan ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista.

VR Groupissa työturvallisuus perustuu ennakointiin. Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -ajatteluun, jonka mukaisesti kaikki tapaturmat ovat estettävissä. Haluamme oppia sattuneista vaaratilanteista ja virheistä. 

Tietoturva

VR Group huolehtii tietoturvallisuudesta ja -suojasta. Näin vältymme tietojen väärinkäytöltä tai tuhoutumiselta. 

On tärkeää, että VR Groupin liiketoiminnalle ja asiakaspalvelulle keskeiset tietojärjestelmät ja -verkot toimivat keskeytyksittä.

Tietoturvapolitiikan ja päivittäisen tietoturvatyön avulla pidämme huolta siitä, että tiedot ja tietojärjestelmät ovat käytettävissä eikä niitä käytetä luvatta. Näin ehkäisemme myös tietojen tuhoutumista ja vääristymistä.  

Haluamme minimoida vahinkoja. Lisäksi turvaamme konsernin ja sen asiakkaiden luottamuksellisten tietojen suojan.

VR Groupissa tietoturvatyötä toteutetaan ISO/IEC 27000 -standardiperheen mukaisesti.