Mitä on MTBE?

Alla on kerrottu puhtaan MTBE-kemikaalin vaikutuksista. Kinnin onnettomuuspaikan ympäristössä kemikaali on laimentunut veteen ja haihtunut ilmaan, joten sitä esiintyy pienempinä pitoisuuksina. Lisätietoja MTBE:n terveys- ja ympäristöhaitoista löydät Kysymyksiä ja vastauksia -osiosta. 

MTBE eli metyyli-tert-butyylieetteri on helposti syttyvä väritön neste, jolla on tunkkainen eetterin kaltainen haju. Aineen haju varoittaa hyvin terveysvaarasta. MTBE:tä käytetään moottoribensiinissä aineosana. Sitä voidaan käyttää myös isobuteenin ja lääkeaineiden valmistuksessa sekä liuottimena. MTBE:tä ei esiinny puhtaassa muodossaan muualla kuin tuotantolaitoksilla ja kuljetuksissa.

Mitä vahinkoa MTBE voi aiheuttaa ympäristölle?

Voimassa olevien kriteerien perusteella metyyli-tert-butyylieetteriä ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi.

Ilmaan joutunut metyyli-tert-butyylieetteri hajoaa, ja sen puoliintumisaika on kolmesta viiteen vuorokautta. Metyyli-tert-butyylieetteri voi huuhtoutua sateen mukana maahan.

Maahan joutunut metyyli-tert-butyylieetteri haihtuu maan pinnasta, ja erityisen nopeaa sen haihtuminen on kosteasta pintamaasta. Metyyli-tert-butyylieetterin hajoaminen maaperässä on erittäin hidasta. Aine voi joutua helposti pohjaveteen. Pohjaveteen joutuessaan se aiheuttaa pieninäkin pitoisuuksina haju- ja makuhaittoja.

Metyyli-tert-butyylieetteri liukenee hyvin veteen ja sen liukoisuus kasvaa veden lämpötilan laskiessa. Veteen joutunut aine haihtuu pintavedestä nopeasti. Metyyli-tert-butyylieetteri on vain lievästi myrkyllistä vesieliöille. Metyyli-tert-butyylieetterin ei ole myöskään todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Metyyli-tert-butyylieetteri on helposti syttyvä, palava neste. Se syttyy herkästi lämmön, kipinöiden ja liekkien vaikutuksesta. Höyry voi kulkeutua maata pitkin, ja syttyminen on mahdollista pitkähkön matkan päässä päästökohdasta. Nesteen höyrystyminen voi aiheuttaa räjähdysvaaran sisätiloissa ja viemäreissä. Aineen palamistuotteita ovat myrkyllinen hiilimonoksidi ja hiilidioksidi.

Mitä vahinkoa MTBE voi aiheuttaa terveydelle?

Metyyli-tert-butyylieetterin höyry ärsyttää hengitysteitä. Voimakkaampi altistuminen aineella voi aiheuttaa päänsärkyä ja muita keskushermosto-oireita, kuten huumaantumisen tunnetta, huimausta ja huonovointisuutta. Metyyli-tert-butyylieetteri ärsyttää kohtalaisesti ihoa, ja aine voi imeytyä ihon läpi. Nesteroiskeet ja höyry voivat ärsyttää lievästi myös silmiä.

Metyyli-tert-butyylieetterin nieleminen aiheuttaa polttavaa kipua rinnan ja vatsan alueella, pahoinvointia, huimausta, huumaantumisen tunnetta ja jos annos on suuri, tajuttomuuden. Aineen nielemisen tai oksentamisen yhteydessä sitä voi joutua keuhkoihin (aspiraatio), mikä voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen.

Toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ärsytysihottumaa. Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) on luokitellut aineen ryhmään 3, eli aineen syöpävaarallisuus ihmiselle ei ole luokiteltavissa.

Mikä avuksi, jos on altistunut MTBE:lle?

Hengitysteitse tapahtunut altistuminen

Siirrä metyyli-tert-butyylieetterille altistunut henkilö raittiiseen ilmaan. Jos potilaalla on hengitysvaikeuksia, anna tekohengitystä, joka on tehokkainta palkeella. Jos mahdollista, anna happea. Toimita potilas tarvittaessa ensiapuasemalle.

Roiskeet silmään

Huuhtele silmää huolellisesti runsaalla juoksevalla vedellä silmäluomia auki pitäen (poista piilolinssit, mikäli mahdollista). Estä huuhteluveden valuminen puhtaaseen silmään. Jos ärsytystä esiintyy huuhtelun jälkeen, ota yhteys lääkäriin.

Ihokosketus

Huuhtele altistunut alue runsaalla juoksevalla vedellä ja riisu likaantunut vaatetus. Huuhtele ihoa huolellisesti. Jos ärsytystä esiintyy huuhtelun jälkeen, ota yhteys lääkäriin.

Suun kautta tapahtunut altistuminen

Jos MTBE:tä on nielty eikä potilas ole tajuton tai kouristeleva, auta potilasta huuhtomaan suunsa ja anna veteen lietettyä lääkehiiltä (30-100 g) ja vettä. Älä oksennuta. Toimita potilas ensiapuasemalle lääkärin tutkimusta varten.

Lisäohjeita saa tarvittaessa yleisestä hätänumerosta puh. 112 ja Myrkytystietokeskuksesta puh. (09) 471 977.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu