Usein kysytyt kysymykset

Onnettomuuden syyt

Miksi vaarallista ainetta sisältäviä säiliövaunuja säilytettiin Kinnissä?
Vaunut olivat matkalla Kotkaan Mussalon satamaan, jonka satamalastauksessa oli ruuhkaa. Kinnin seisake on tällaisessa tilanteessa vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien vaunujen, eli VAK-vaunujen varasäilytyspaikka. Vaarallisten aineiden tilapäinen säilyttäminen tapahtuu pääsääntöisesti Trafin nimeämillä (VAK-) ratapihoilla, joita on 13 kappaletta. Vaunujen paikallaan pysyminen oli varmistettu lukittavilla pysäytyskengillä ja vaunujen valvonta oli järjestetty VR:n turvallisuusohjeen mukaisesti. Säilytykseen oli saatu lupa Liikennevirastolta ja Liikenneviraston rataliikennekeskusta oli informoitu asianmukaisesti.

Kuinka paljon vastaavia vaunuja on säilytyksessä muualla Suomessa?
Tapahtumahetkellä Suomessa oli yhteensä noin 5 000 venäläistä vaunua, joista noin 2 200 oli VAK-aineita (vaarallisten aineiden kuljetus) sisältäviä.

Miksi vaunut lähtivät valumaan säilytyspaikaltaan?
Säiliövaunujen liikkeellelähtö tapahtui tuntemattomasta syystä. Valvoja tarkisti vaunut onnettomuuspäivän aamuna eikä huomannut niissä mitään poikkeavaa. Vaunujen paikallaan pysyminen oli varmistettu lukittavilla pysäytyskengillä ja vaunujen valvonta oli järjestetty VR:n turvallisuusohjeen mukaisesti. Säilytykseen oli saatu lupa Liikennevirastolta ja Liikenneviraston rataliikennekeskusta oli informoitu asianmukaisesti. 

Onnettomuuteen liittyneet tapahtumat ovat monen tekijän summa, kuten Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) tutkimuskin osoitti.
Mediatiedote 3.1.2019: VR Group on tehnyt mittavia toimenpiteitä Kinnin ympäristövahingon seurausten minimoimiseksi ja vastaavien onnnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi

Käytetäänkö onnettomuuspaikalla käytettyjä pysäytyskenkiä muualla?
Kinnissä käytettyä lukittavaa pysäytyskenkämallia on käytetty Suomen rataverkolla vuodesta 2009 lähtien. Vastaavaa onnettomuutta ei ole aiemmin tapahtunut. Olemme tehneet esimerkiksi kattavan selvityksen kaluston paikallaan pysymisen varmistamisesta, jonka tuloksena on luotu laskentamalli, jonka perusteella pysäytyskenkien määrä voidaan mitoittaa tarkemmin huomioiden kalusto sekä paikalliset olosuhteet. 

Missä onnettomuudessa mukana olleet vaunut sijaitsevat nyt?
Pystyssä pysyneet vaunut on purettu ja palautettu takaisin Venäjälle. Pahiten vaurioituneet vaunut siirrettiin Pieksämäelle OTKES:in ja VR:n sisäisen tutkinnan vuoksi.

Käyttövesi

Miten varmistan, että oma käyttöveteni on turvallista?
Mitään vettä ei tulisi käyttää talous-, pesu- tai löylyvetenä, jos haju- tai makuhaittaa esiintyy. Ympäristön tilasta viestitään säännöllisesti. 

Kaivomme on rannan tuntumassa, onko mahdollista, että pohjaveden kautta kaivoomme tulee kemikaaleja?
MTBE-pitoisuuksia on havaittu pintavesissä. Jos pintavettä pääsee kaivoon, on mahdollista, että MTBE:tä pääsee sinne myös. Jos havaitsette vedessä MTBE:n hajua, ei sitä tule käyttää ja havainnosta tulee ilmoittaa Rambolliin sähköpostitse ([email protected]) tai tekstiviestillä (050 583 2366).

Miten ja mistä korvaavaa talousvettä saadaan?
VR toimittaa korvaavaa talousvettä niille, joiden talousvesi on tullut onnettomuuden johdosta käyttökelvottomaksi. Esimerkki tällaisesta korvaavan vesijärjestelyn tarpeesta on tontilla oleva kaivo, jonka vettä ei voi onnettomuudesta johtuen käyttää. VR on selvittänyt vahingon vaikutusalueella olevat kaivot ja niiden sijainnit sekä ollut yhteydessä kaivojen omistajiin. 

Voiko lampien, Sarkaveden ja Vuohijärven vettä käyttää?
Ympäristön tilasta viestitään säännöllisesti. Ajankohtaiset tilannekatsaukset toimitetaan sähköpostitse tonttien omistajille tai haltijoille sekä julkaistaan VR Groupin Kinniä koskevalla sivustolla. 

Jos kaivovedessä on vieras haju tai maku, voi havainnosta ilmoittaa Rambolliin sähköpostitse ([email protected]) tai tekstiviestillä (050 583 2366).

Vesistöjen tilannetta seurataan jatkuvasti ja tilanteen muuttuessa asiasta tiedotetaan tiiviisti.

Vaikuttaako onnettomuus kaivovesiin?
VR on selvittänyt vahingon vaikutusalueella olevat kaivot ja niiden sijainnit sekä ollut yhteydessä kaivojen omistajiin.

Lukuun ottamatta Pajulammen ja sen purkuojien lähialuetta, on kaikkien tutkittujen rantakaivojen MTBE-pitoisuudet selvästi alle 0,0075 mg/l. Tämä on pitoisuus, joka Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan ei aiheuta terveysriskiä. MTBE ei nyt rajoita kaivovesien käyttöä talousvetenä.

Voiko alueella juoda hanavettä?
Mäntyharjun verkostovettä voi juoda huoletta.

MTBE:lle ei ole annettu Suomessa talousveden terveysperusteisia laatuvaatimuksia tai -suosituksia. Talousveden käytettävyyttä rajoittaa kemikaalin aiheuttama haju ja maku. Talousvedessä ei saa olla vierasta hajua tai makua. Haju varoittaa jo itsessään käytettävyydestä. Vettä ei pidä juoda, jos hajun tuntee. 

Voiko alueella olevien kiinteistöjen kaivojen vettä käyttää?
Jos kaivon vesi haisee, älä käytä sitä. Ilmoita havaintosi Rambollille: [email protected], p. 050 583 2366.

Miten MTBE-kemikaali vaikuttaa ihmiseen?
Metyyli-tert-butyylieetterin höyry ärsyttää hengitysteitä. Voimakkaampi altistuminen aineella voi aiheuttaa päänsärkyä ja muita keskushermosto-oireita, kuten huumaantumisen tunnetta, huimausta ja huonovointisuutta. Metyyli-tert-butyylieetteri ärsyttää kohtalaisesti ihoa, ja aine voi imeytyä ihon läpi. Nesteroiskeet ja höyry voivat ärsyttää lievästi myös silmiä. Metyyli-tert-butyylieetterin nieleminen aiheuttaa polttavaa kipua rinnan ja vatsan alueella, pahoinvointia, huimausta, huumaantumisen tunnetta ja jos annos on suuri, tajuttomuuden. Aineen nielemisen tai oksentamisen yhteydessä sitä voi joutua keuhkoihin (aspiraatio), mikä voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. Toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ärsytysihottumaa. Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) on luokitellut aineen ryhmään 3, eli aineen syöpävaarallisuus ihmiselle ei ole luokiteltavissa.

Ympäristö

Miten laajalle haitta-aineet leviävät?
Haitta-aine on levinnyt Sarkaveden eteläpuolelle ja Voikoskelle sekä Vuohijärveen.

Voiko kaloja syödä?
Vedessä voi esiintyä hajua ja makua, mutta se ei vielä tarkoita, että vesi olisi kaloille haitallista. Jos MTBE:tä on kalassa, maistuu se jo alhaisissa pitoisuuksissa pahalta, eikä sitä tule silloin syödä.

Mitä on tehty kemikaalin leviämisen rajoittamiseksi?
Onnettomuuden jälkeen viranomaiset käynnistivät alueella välittömät jälkiraivaustoimenpiteet. Tämän jälkeen ympäristökonsultointiyritys Ramboll aloitti VR:n toimeksiannosta alueella ympäristövahingon torjunta- ja puhdistustoimenpiteet sekä MTBE-pitoisuuksien seurannan. Kaikki toimenpiteet on suunniteltu ja hyväksytty yhdessä viranomaisten kanssa.

Alueelle rakennettiin patoallas MTBE:n leviämisen rajoittamiseksi ja vesistön puhdistamiseksi, lisäksi lampia ja ojia on ilmastettu. Patoaltaan vettä puhdistetaan kahdella eri menetelmällä. Vesinäytteitä on otettu säännöllisesti alueen kaivoista ja vesistöistä: Sarkavedestä, Pitkäjärvestä, Vuohijärvestä, Pajulammesta, Ojantauksenlammesta, Kärmelammesta ja ojista. Tuloksista on tiedotettu säännöllisesti.

Milloin ongelma poistuu?
Tilanteen seurantaa jatketaan. Vesinäytteitä otetaan säännöllisesti pintavesistä ja kaivovesistä. Suomen Ympäristökeskus mallintaa MTBE:n leviämistä pintavesissä. 

Mistä näytteitä on otettu? Mitä näytteistä on selvinnyt?
Vesinäytteitä on otettu seurantaohjelman mukaisesti onnettomuuspaikan lähialueen lammista, ojista, puroista sekä Sarkavedestä, Vuohijärvestä ja Pitkäjärvestä. Lähialueen kaivoista on myös otettu näytteitä.

Vesistöjen analyysitulokset on kerrottu Kinni-verkkosivulla. Kaivovesien tulokset tiedotetaan suoraan kaivojen omistajille.

Talousveden yleisenä laatuvaatimuksena on, että vesi ei saa haista tai maistua. MTBE-kemikaalilla on hyvin alhainen haju- ja makukynnys. MTBE:n haju tuntuu helposti, jopa alle 10 mikrogramman litrassa pitoisuuksissa ja maku 40 mikrogramman litrassa pitoisuuksissa (1 milligramma on 1000 mikrogrammaa ja 1 mikrogramma on 0,001 milligrammaa).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan alle 0,0075 mg/l pitoisuudet eivät aiheuta terveysriskiä. 

Minkälaisia ympäristövaikutuksia Mäntyharjun Kinnin kemikaalivuoto aiheutti?
Onnettomuuspaikan lähellä sijaitsevassa Kärmelammessa havaittiin kalakuolemia (ruutanoita). Kemikaalin (MTBE) hajua havaittiin Sarkavedessä, Pajulammessa, Ojantauksenlammessa, Kärmelammessa sekä alueen puroissa ja ojissa. Tilannetta seurataan ja asiasta viestitään säännöllisesti. Tilannekatsaukset on luettavissa VR Groupin Kinniä koskevalla sivustolla.

Mitä haitta-ainepitoisuuksia tulee olemaan?
Vesistöjen haitta-ainepitoisuuksista on kerrottu etusivulta löytyvissä kartoissa, joita päivitetään säännöllisesti.

Mistä näen, missä MTBE-kemikaalia on mitattu?
Lähiojien, -lampien ja -järven MTBE-pitoisuuksia mitataan tiheästi. Pintavesien analyysitulokset esitetään kartoille, jotka löytyvät tämän sivuston etusivulta. Kaivovesien tulokset tiedotetaan suoraan kaivojen omistajille.

Mitä kemikaalille altistuminen voi aiheuttaa? Erityisesti lasten altistuminen kyseiselle aineelle?
MTBE:n höyry ärsyttää lievästi hengitysteitä. Kemikaali ärsyttää kohtalaisesti ihoa, ja se voi imeytyä ihon läpi. Kemikaalin ominaisuuksista löytyy lisätietoa Ova-ohjeesta.

Onko kemikaali levinnyt pohjavesiin?
Kaivovesinäytteitä on otettu ja niissä on havaittu merkkejä haitta-aineista. Tutkimustulokset on toimitettu kaivojen omistajille. Tarkemmat maaperä- ja pohjavesitutkimukset on käynnistetty.

Miten kemikaali vaikuttaa pohjaveteen?
Jos MTBE-kemikaalia päätyy pohjaveteen, se aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen (kun arvo ylittää 7 mikrogrammaa/l). Pohjaveden puhdistuminen voi kestää kauan.

Miten vedet virtaavat alueella?
Vedet virtaavat Kärmelammesta Ojantauksenlammen, Pajulammen ja Sarkaveden kautta Vuohijärveen.

Miten vuoto vaikuttaa alueen kaloihin/eläimiin/lintuihin?
Voimassa olevien kriteerien perusteella MTBE:tä ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi. MTBE on vain lievästi myrkyllistä vesieliöille.

Kärmelammessa todettiin huhtikuun puolivälissä muutama kalakuolema. Jäiden sulamisen jälkeen lisähavaintoja ei ole tehty. 

Kuka ja koska korjaa mahdollisesti rikkoontuneet tiet?
Teitä korjataan kunnostustyön aikana. Kun tien käyttö kunnostustöihin on lopetettu, tie korjataan alkuperäiseen kuntoon.

Aiheuttaako MTBE metsäpalovaaraa? Uskallanko grillata onnettomuuspaikan lähellä?
Onnettomuusalueella ja sen välittömässä läheisyydessä tulee välttää liikkumista ja oleilua kunnostustöiden takia.

Vaikuttaako onnettomuus Repoveden kansallispuistoon?
Ei vaikuta, sillä vesien virtaukset tulevat Repoveden suunnasta Vuohijärveen.

Mistä MTBE koostuu?
Onnettomuusvaunussa olleen MTBE:n epäpuhtaudet on tutkittu. Epäpuhtauksia oli vähän, vain noin 1,1 %. Selvästi suurin osa epäpuhtauksista oli MTBE:n sukulaisyhdisteitä. Haitallisempi yhdisteitä, kuten metanolia ja formaldehydiä, ei todettu lainkaan.

Mitä vaikutuksia on Sarkaveden pohjois- tai eteläosan tai Vuohijärven kaloille?
Kaloja voi syödä, jos niissä ei ole haju- tai makuhaittaa. MTBE ei kerry kaloihin tai vesieliöihin.

Miten pitoisuuksia mitataan ympäristöstä?
Pintavesistöistä otetaan näytteitä viranomaisen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Näytteet analysoidaan akkreditoidussa ympäristölaboratoriossa. Tulosten valmistuminen kestää muutaman päivän.

Voiko kotieläimiä pitää vapaana onnettomuusalueen lähistöllä?
Onnettomuusalueella ja sen välittömässä läheisyydessä tulee välttää liikkumista ja oleilua kunnostustöiden aikana. 

Voiko sieniä syödä?
Sieniä voi syödä, mutta vahinkopaikalta sieniä ei kannata kerätä.

Jatkotoimenpiteet

Miten kemikaalin leviämistä torjutaan?
Onnettomuuden jälkeen viranomaiset käynnistivät alueella välittömät jälkiraivaustoimenpiteet. Tämän jälkeen ympäristökonsultointiyritys Ramboll aloitti VR:n toimeksiannosta alueella ympäristövahingon torjunta- ja puhdistustoimenpiteet sekä MTBE-pitoisuuksien seurannan. Kaikki toimenpiteet on suunniteltu ja hyväksytty yhdessä viranomaisten kanssa.

Alueelle rakennettiin patoallas MTBE:n leviämisen rajoittamiseksi ja vesistön puhdistamiseksi, lisäksi lampia ja ojia on ilmastettu. Patoaltaan vettä puhdistetaan kahdella eri menetelmällä. Vesinäytteitä on otettu säännöllisesti alueen kaivoista ja vesistöistä: Sarkavedestä, Pitkäjärvestä, Vuohijärvestä, Pajulammesta, Ojantauksenlammesta, Kärmelammesta ja ojista. Tuloksista on tiedotettu säännöllisesti.

Milloin kemikaali on kokonaan poissa alueelta?
Maahan joutunut metyyli-tert- butyylieetteri haihtuu maan pinnasta, ja erityisen nopeaa sen haihtuminen on kosteasta pintamaasta. Metyyli-tert- butyylieetteri liukenee hyvin veteen, ja sen liukoisuus kasvaa veden lämpötilan laskiessa. Veteen joutunut aine haihtuu pintavedestä nopeasti. Metyyli-tert- butyylieetteri on vain lievästi myrkyllistä vesieliöille. Metyyli-tert- butyylieetterin ei ole myöskään todettu kertyvän ravintoverkkoon. Metyyli-tert- butyylieetterin hajoaminen maaperässä on erittäin hidasta. Aine voi joutua helposti pohjaveteen. Pohjaveteen joutuessaan se aiheuttaa pieninäkin pitoisuuksina haju- ja makuhaittoja.

Suomen Ympäristökeskus mallintaa MTBE:n leviämistä pintavesissä.

Ajankohtaiset tilannekatsaukset ovat saatavilla VR Groupin Kinniä koskevalla nettisivustolla.

Ketkä selvittävät onnettomuuden seurauksia ja tiedottavat alueen asukkaita/mökkiläisiä?
Tälle sivustolle päivitetään ajankohtaista fakta- ja tutkimustietoa onnettomuuden seurauksista.

Mikä on VR:n vastuu tapahtuneesta?
VR on ennallistamisvastuussa onnettomuudesta aiheutuneiden pintavesien, maaperän ja sedimenttien mahdollisesta pilaantumisesta. Pintavesien ennallistamisvastuu kattaa korjaavien toimenpiteiden osalta myös korvaavan talousveden toimittamisvelvoitteet. Esimerkki tällaisesta korvaavan vesijärjestelyn tarpeesta on tontilla oleva kaivo, jonka vettä ei voi onnettomuudesta johtuen käyttää. VR on selvittänyt vahingon vaikutusalueella olevien kaivojen määrää ja sijaintia ollakseen yhteydessä asianomaisiin henkilöihin.

Mitä tehdään, jotta onnettomuus ei toistuisi?
Vastaavaa onnettomuutta ei ole sattunut aikaisemmin. VR on toteuttanut välittömiä toimenpiteitä vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Mediatiedote 3.1.2019: VR Group on tehnyt mittavia toimenpiteitä Kinnin ympäristövahingon seurausten minimoimiseksi ja vastaavien onnnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi

Ketkä selvittävät ympäristövahingon seurauksia ja tiedottavat alueen asukkaita ja mökkiläisiä?
Viranomaiset, VR ja asiantuntijat selvittävät ympäristövahingon seurauksia yhteistyössä ja tiedottavat tuloksista yhteistyössä.

Olenko oikeutettu korvauksiin ja miten haen niitä? 
Korvausvaatimukset käsitellään tapauskohtaisesti ja vaatimuksen voi toimittaa ohjeen mukaisesti.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu