People at the station

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet övervakar förvaltningen av VR-Group och att bolagets verksamhet sköts i enlighet med sunda affärsprinciper, enligt lag, bolagsordning och bolagsstämmans beslut.

Förvaltningsrådet utfärdar instruktioner till styrelsen i frågor som är av vittomfattande eller av principiell betydelse. Den lämnar också sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till ordinarie bolagsstämman, diskuterar finansiella och årliga planer och övervakar deras genomförande.

VR-Group Abp:s förvaltningsråd kan bestå av minst sex (6) och högst tolv (12) medlemmar. Förvaltningsrådets ordförande och medlemmar väljs av bolagsstämman. Förvaltningsrådet ska bland sina medlemmar välja en vice ordförande. Mandatperioden för förvaltningsrådets medlemmar ska vara ett (1) år och den ska upphöra vid slutet av därpåföljande ordinarie bolagsstämma.


I VR-Group Abp: s förvaltningsråd ingår även representanter för personalorganisationerna. Vid förvaltningsrådet finns representanter från Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Järnvägsunionen RAU rf, Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL rf, Tjänstemannaförbundet ERTO rf, Servicefacket PAM rf, Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf och VR Akava rf. Representanterna för personalorganisationerna har rätt att yttra sig och närvara vid mötet, men får inte vara ordinarie medlemmar i förvaltningsrådet.

VR-Group Abp:s förvaltningsråd


Medlemmar

Markku Eestilä (Saml.)
Vilhelm Junnila (Sannf.)
Aura Salla (Saml.)
Teemu Kinnari (Saml.)
Kaisa Garedew (Sannf.)
Arto Luukkanen (Sannf.)
Niina Malm (SDP)
Lauri Lyly (SDP)
Juha Viitala (SDP)
Tuomas Kettunen (C)
Hanna Holopainen (Gröna)
Anna Mäkipää (VF)

Personalorganisationernas representanter

Ordförande Juri Aaltonen, Tjänstemannaförbundet ERTO rf
Ordförande Petri Lillqvist, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf
Ordförande Olli-Pekka Nyman, VR Akava rf
Ordförande Markku Lehtinen, Järnvägsunionen RAU rf
Ordförande Ismo Kokko, Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf
Ordförande Annika Rönni-Sällinen, Servicefacket PAM
Ordförande Jari Äikäs, Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ry

 

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group