Koncerntjänster

Våra koncerntjänster hjälper affärsverksamheter och enheter att lyckas och att uppnå sina mål.

Anskaffning

Anskaffningsenheten ansvarar för hela koncernens anskaffningar och inköp. Enheten har i uppgift att tillsammans med de interna kunderna välja leverantörer och produkter som med tanke på behoven är konkurrenskraftiga. Enheten ansvarar för upphandling, förhandlar om avtal, köper produkter och tjänster samt ser till att leveranserna följer tidtabellen.

People & Culture

People & Culture -enheten tar hand om spelreglerna och de gemensamma verksamhetsmodellerna inom personalledningen samt ser till att personalprocesserna fungerar. Enheten ansvarar även för frågor som rör anställningar, rekrytering, avlöning, arbetsförmåga och företagshälsovårdstjänster.

IT

VR Groups IT-enhet, det vill säga Digital Crew, ansvarar för utveckling och underhåll av digitala tjänster som stöd för affärsverksamheterna.

Juridiska frågor

Juridiska enhetens uppgifter omfattar juridiskt stöd och intressebevakning för koncernens affärsverksamhets- och tjänsteenheter samt utveckling av juridisk riskhantering.

Strategi och utveckling

Strategi- och utvecklingsenheten tjänar koncernledningen och stöder enheterna i strategiskt och ekonomiskt betydelsefulla frågor, såsom utformning och implementering av strategin samt betydelsefulla utvecklingsprojekt.

Ekonomi och finansiering

Ekonomi- och finansieringsenheten består av Business Control, den ekonomiska servicecentralen och den finansiella enheten Treasury. Business Controls viktigaste uppgifter är resultatrapportering och budgetering, lönsamhetskalkylering, stöd för affärsverksamheten samt ekonomiska utvecklingsprojekt. Den ekonomiska servicecentralen producerar tjänsterna inom extern redovisning för VR Groups affärsverksamheter och bolag samt ansvarar även för relaterade datasystem. Den finansiella enheten Treasury tar hand om koncernens betalningsrörelse, finansiering, investeringar och försäkringar.

Säkerhet

Säkerhetsenheten ansvarar för den övergripande utvecklingen av koncernens säkerhet. Säkerhetsenheten utvecklar och koordinerar bland annat företagssäkerheten, järnvägssäkerheten, säkerheten i arbetet samt passagerarnas och lokalernas säkerhet. Dessutom säkerställer enheten funktionen och dataskyddet för datasystemen. 

Kommunikation och samhällsrelationer

Kommunikationsenheten stöder VR Groups affärsverksamheter genom både intern och extern kommunikation. Enheten ansvarar till exempel för pressmeddelanden och samarbete samt för utveckling av interna kommunikationsmetoder och kommunikationskanaler.

Enheten för samhällsrelationer och internationella ärenden ansvarar för vår koncerns nationella och internationella intressebevakning och EU-intressebevakning samt för intressentgruppsverksamheten. Dessutom har enheten nära samarbete med flera internationella organisationer inom järnvägsbranschen, såsom CER och UIC.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group