Koncerntjänster

Våra affärsverksamheter och enheter stöds av koncerntjänsterna.

Anskaffning

Anskaffningsenheten ansvarar för hela koncernens anskaffningar och inköp. Den har i uppgift att tillsammans med de interna kunderna välja leverantörer och produkter som med tanke på behoven är konkurrenskraftiga. Enheten ansvarar för upphandling, förhandlar om avtal, köper produkter och tjänster samt ser till att leveranserna följer tidtabellen.

HR-enhet

HR-enheten ansvarar för spelreglerna och de gemensamma verksamhetsmodellerna inom personalledningen samt för att personalprocesserna fungerar. Enheten ansvarar även för frågor som rör anställningar, rekrytering, avlöning, arbetsförmåga och företagshälsovårdstjänster.

IT-enhet

IT-enheten ansvarar för de s.k. kontinuerliga tjänsterna för VR-koncernens datasystem samt för utvecklingen av tjänsterna. Alla informationstekniska uppgifter sköts av IT-enheten, som anskaffar och genomför VR:s datatekniska tjänster.

Juridisk enhet

Den juridiska enhetens uppgift är att erbjuda koncernens affärs- och stödenheter juridisk rådgivning och intressebevakning, att utarbeta avtal, köpebrev och andra handlingar samt att utveckla hanteringen av juridiska risker.

Strategi- och utvecklingsenhet

Strategi- och utvecklingsenheten tjänar koncernledningen och stöder enheterna i strategiskt och ekonomiskt betydelsefulla frågor. Enhetens viktigaste uppgifter är att förbereda och koordinera arbetet med strategin och planeringen av verksamheten samt att styra och utveckla de processer som stöder dessa. Utvecklingsteamet stöder affärsverksamheterna vid skapandet och genomförandet av strategin samt vid betydande utvecklingsprojekt. Utvecklingsenheten ansvarar i huvudsak för ledningen av omfattande, gemensamma utvecklingsprogram i koncernen.

Ekonomi- och finansieringsenhet

Ekonomi- och finansieringsenheten består av Business Control, den ekonomiska servicecentralen och den finansiella enheten Treasury. Business Controls viktigaste uppgifter är resultatrapportering och budgetering, lönsamhetskalkylering, stöd för affärsverksamheten samt ekonomiska utvecklingsprojekt. Den ekonomiska servicecentralen producerar tjänsterna inom extern redovisning för VR Groups affärsverksamheter och bolag samt ansvarar för därtill relaterade datasystem. Den finansiella enheten Treasury tar hand om koncernens betalningsrörelse, finansiering, investeringar och försäkringar.

Säkerhetsenhet

Säkerhetsenheten ansvarar för den övergripande utvecklingen av koncernens säkerhet. Utöver säkerhetsfrågor behandlar säkerhetsenheten även miljöfrågor på koncernnivå. Säkerhetsenheten utvecklar och koordinerar bland annat företagssäkerheten, järnvägssäkerheten, säkerheten i arbetet samt passagerarnas och lokalernas säkerhet. Dessutom säkerställer enheten funktionen och dataskyddet för datasystemen. Säkerhetsenheten planerar och styr miljöverksamheten och hjälper de övriga enheterna att genomföra miljöåtgärder.

Kommunikationsenhet

Kommunikationsenheten ansvarar för VR-koncernens kommunikation, varumärkeshantering och samhällskontakter. Den sköter både den interna och externa kommunikationen och tar hand om olika publikationer och informationsmaterial. Samtidigt stöder kommunikationsenheten affärsverksamheternas och enheternas marknadsföringskommunikation och övrig kommunikation.

Förbindelser med Ryssland och Europa

Enheten för förbindelserna med Ryssland och Europa ansvarar för koncernens intressebevakning både internationellt och på EU-nivå samt för intressentgruppsverksamheten och VR Groups representation i Moskva. Dessutom har enheten nära samarbete med flera internationella organisationer inom järnvägsbranschen, såsom CER och UIC. VR Groups internationella verksamhet fokuserar i huvudsak på Ryssland och Sverige.